• Gentleman Yacht since 1916
  26 meter
 • Interieur
  Miró Gentleman Yacht
 • Route Limburgeois
  Nederland, België & Duitsland
 • Winterhotel Maastricht
  2 persoons luxe hut..2 persons Luxury cabin
 • Route Ravel
  Fiets - & vaar vakanties
 • Maastricht - Parijs
  Chateau de Pierrefonds
< >
Het schip
Hotel Yacht Miró*****
Gentlemen Yacht since 1916
Business Charters
Vergaderen aan boord
or een team uitje...
Prijzen
& voorwaarden
van de arrangementen
Over ons
Dutch Paradise Travel
Fiets- Vaar vakanties

Prijzen en Voorwaarden 2024
+ Corona Protocol 

Hieronder vindt u de prijzen en de geldende voorwaarden van de diverse arrangementen welke wij u bieden.

Fiets-Vaar vakanties - Route Limburg sensationeel /  Grensland Route (pp pw);€ 895,- pp pw
- Route Ravel € 895,- pp pw Logies ontbijt + Lunchpakket / Lunch , incl. Electro fietshuur, bedlinnen, handdoeken en afternoon tea pppw. Excl.Diners - Max. 10 Gasten . + € 125,- Boordkas    

Maastricht - Parijs  &  Parijs - Maastricht;
Maastricht - Valanciennes - Brugge 

€ 2495 ,- pp + € 275 Boord Kas. 15 dagen. Luxe vol pension, incl. afternoon thee, fruit, handdoeken en bedlinnen - Laundry service - E - Bike -  Fiets Gids /Tour guide enz .  
Max.  10 Gasten.

Mogelijke Brandstoftoeslag in: 2024 
Brandstof is Incl de reis en/Of Charters Max 5 Motor uren per dag 
Als er ingevolg van extreme & de oorlog in Oekraïne en Israel de brandstofprijzen onverwacht en uitzonderlijk extreem steigen boven het gecalculeerd nivo van Sept. 2024  zijn de rederijen hierdoor helaas genoodzaakt een deel hiervan als brandstoftoeslag door te berekenen aan de gasten. De exacte hoogte van de toeslag wordt op de dag van vertrek bepaald op basis van de dan geldende brandstofprijs en aan de reiziger gecommuniceerd. De brandstoftoeslag dient bij aankomst aan boord contant te worden betaald. Let op:
De toeslag bedraagt circa € 2,50 tot € 8,50 per persoon en reisdag.

Business Charters (op aanvraag);
Vanaf € 650,- per dagdeel

Luxe Dinner Cruise (max. 10 personen);
Vanaf € 50,- pp per dagdeel

Business of Family Party Vraag offerte;
Vanaf € 50,- pp per dagdeel

River Cruises;
€ 895- pp pw logies + ontbijt of  € 1250, - pp pw luxe volpension

Luxe Charters : Super All Inclusive;
Vanaf € 2.200,- pp pw super .all incl. open Bar incl. Excursies - tourguide  Local tranfers

Hotel - B&B overnachtingen;
Vanaf € 95,- 2 pers. luxe hut per nacht, logies + ontbijt

Romantisch Hotelweekend Maastricht Of elders;
€ 95,- = 2 pers. luxe hut per nacht logies + ontbijt. incl. welkomstdrankje, Stadsinfo, div. kortingsbonnen

Bed en Bike Arrangement;
Vanaf € 125,- 3 dagen Logies + ontbijt, routekaart en lunch pakket, incl. fiets Fietshuur indien niet incl.; Electro Bike € 35 € p dag

Verzekering Depossit & Reisgelden meerdaagse pakket reizen en Charters  12,50 pp / boeking. 

N.B. In de Weekeinden boeken wij uitsluitend minimaal 2 nachten .
alle aanbiedingen zijn excl. energie toeslag - haven & tourist tax / doorvaartrechten / extra fiets huur en fiets verzekering verzekering .

Op alle reizen en Hotel / Fiets Vaar - arrangementen zijn de algemene voorwaarden Dutch Paradise bv van toepassing

Dutch Paradise BV. Belgium - Algemene Voorwaarden voor Vervoer-

Fiets - Vaar Vakanties – Events en/of B&B-overnachtingen .

Artikel 1-Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
A Vervoerder c.q. Organisator: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een klant.
b. Klant: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de vervoerder betreffende een vaartocht met gezagvoerder inclusief verblijf aan boord van een schip voor hem en/of zijn gasten.
c Gezagvoerder: schipper/kapitein die het gezag voert over het schip.
d. Gast: degene die zich op uitnodiging van de klant en met toestemming van de vervoerder aan boord van het schip bevindt.
e. Schip: het schip dat als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst of een daarmee vergelijkbaar schip
.f. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen vervoerder en klant waarbij de vervoerder zich tegenover de klant verbindt om de klant en/of zijn gasten tegen betaling op een schip te vervoeren of te herbergen
g. Vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.
h. Elektronisch: per e-mail of website.

The Dutch Paradise BV general terms and conditions 
Dutch Paradise BV. Belgium - General Conditions for Transport - Boat and Bike  Holidays – Charters - Events and / or B&B / Hotel Stay

Article 1 - Definitions
In these General Terms and Conditions the following terms have the following meanings:
A Carrier or Organizer: natural or legal person who concludes an agreement with a customer.
b. Customer: natural or legal person who concludes an agreement with the carrier regarding a trip with a captain, including accommodation on board a ship for him and / or his guests.
c Captain: skipper / captain who has authority over the ship.
d. Guest: the person who is on board the ship at the invitation of the customer and with the consent of the carrier.
e. Ship: the ship referred to as such in the agreement or a comparable ship’s. Agreement: any agreement between carrier and customer in which the carrier undertakes towards the customer to transport or accommodate the customer and / or his guests on a ship for a fee
g. Sailing trip: the entirety of sailing with and staying on board the ship during the period stated in the agreement.
h. Electronic: by email or website.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Dutch Paradise gelten für alle Charters - und Hotel- / Rad & Schiffsreise - Veranstaltungen und/oder B & B Nächtigungen
Dutch Paradise bv . Belgien - Allgemeine Geschäfts und Transport Bedingungen

Artikel 1 - Definitionen
In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben die folgenden Begriffe folgende Bedeutung: Ein Beförderer oder Veranstalter: natürliche oder juristische Person, die eine Vereinbarung mit einem Kunden abschließt.
b. Kunde: natürliche oder juristische Person, die mit dem Beförderer eine Vereinbarung über eine Reise mit einem Kapitän /Tour Führer schließt, einschließlich der Unterbringung an Bord eines Schiffes für ihn und / oder seine Gäste.
c Kapitän: Skipper / Kapitän, der die Autorität über das Schiff hat.
d. Gast: die Person, die auf Einladung des Kunden und mit Zustimmung des Beförderers an Bord des Schiffes ist.
e. Schiff: das in der Vereinbarung als solches bezeichnete Schiff oder ein vergleichbares Schiff
f. Vereinbarung: Jede Vereinbarung zwischen Spediteur und Kunde, in der sich der Spediteur gegenüber dem Kunden verpflichtet, den Kunden und / oder seine Gäste gegen eine Gebühr auf einem Schiff zu transportieren oder unterzubringen
g. Schifffahrt: das gesamte Fahren mit und der Aufenthalt an Bord des Schiffes während des in der Vereinbarung angegebenen Zeitraums.
h. Elektronisch: per E-Mail oder Website.

Artikel 2 -Toepasselijkheid
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die de vervoerder sluit met de klant.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen vervoerder en klant.
De klant wijst zijn gasten op de regels uit deze algemene voorwaarden.
De klant vrijwaart de vervoerder van alle aanspraken die de gast jegens de vervoerder maakt, voor zover aansprakelijkheid van de vervoerder uitgesloten zou zijn indien de klant deze aanspraak jegens de vervoerder zou maken.
3.Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan de vervoerder, in de ruimste zin des woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.
4.Deze voorwaarden zijn met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Article 2 – Applicability
1. These conditions apply to contracts concluded by the carrier with the customer.
2. These conditions apply between the carrier and the customer.
The customer informs his guests of the rules in these general terms and conditions. The customer indemnifies the carrier against all claims that the guest makes against the carrier, insofar as liability of the carrier would be excluded if the customer made this claim against the carrier.
3.These conditions also serve for the benefit of all natural and legal persons that the carrier, in the broadest sense of the word, uses or has used to conclude and / or execute the agreement.
4.These conditions apply to the exclusion and explicit rejection of any conditions applied by the customer, unless the parties expressly agree otherwise in writing.

Artikel 2 – Anwendbarkeit
1. Diese Bedingungen gelten für Verträge, die der Spediteur mit dem Kunden geschlossen hat.
2. Diese Bedingungen gelten zwischen dem Spediteur und dem Kunden.
Der Kunde macht seine Gäste auf die Regeln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufmerksam. Der Kunde stellt den Beförderer von allen Ansprüchen frei, die der Gast gegen den Beförderer geltend macht, sofern eine Haftung des Beförderers ausgeschlossen wäre, wenn der Kunde diesen Anspruch gegen den Beförderer geltend macht.
3.Diese Bedingungen dienen auch allen natürlichen und juristischen Personen, die der Beförderer im weitesten Sinne des Wortes beim Abschluss und / oder bei der Ausführung des Vertrags verwendet oder gemacht hat.
4.Diese Bedingungen gelten für den Ausschluss und die ausdrückliche Ablehnung von Bedingungen, die vom Kunden angewendet werden, sofern die Parteien nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbaren.

Artikel 3 - Het aanbod
1.Een algemeen aanbod van de vervoerder in de vorm van folders, advertenties of websites is vrijblijvend en moet worden opgevat als een uitnodiging tot onderhandeling.
2.De vervoerder brengt het individueel aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3.Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende 14 dagen na dagtekening.
4.Het aanbod vermeldt in ieder geval: ! de aard, de inhoud en de omvang van de door de vervoerder te verrichten diensten; !de totale prijs van de vaartocht, bij individuele boekingen per persoon en bij groepsboekingen per groep, en het percentage dat vooruit betaald dient te worden; ! de wijze en termijn van betaling;! de datum en het tijdstip van inscheping en van ontscheping. Het maximale aantal gasten per schip; ! bij individuele boekingen het voorbehoud van annulering door de vervoerder (plus de termijn waarbinnen) als het vereiste minimale aantal aanmeldingen niet wordt bereikt. ! een exemplaar van deze algemene voorwaarden, voor zover deze nog niet eerder zijn verstrekt.

Artikel 3 - Das Angebot
1. Ein allgemeines Angebot des Beförderers in Form von Ordnern, Anzeigen oder Websites ist unverbindlich und sollte als Aufforderung zur Verhandlung verstanden werden.
2. Der Beförderer macht das individuelle Angebot schriftlich oder elektronisch.
3.Das schriftliche oder elektronische Angebot wird datiert und ist während des angegebenen Zeitraums oder, falls kein Zeitraum verfügbar ist, für 14 Tage nach dem Datum unwiderruflich.
4. Das Angebot besagt auf jeden Fall: Art, Inhalt und Umfang der vom Beförderer zu erbringenden Dienstleistungen; den Gesamtpreis der Kreuzfahrt für Einzelbuchungen pro Person und für Gruppenbuchungen pro Gruppe sowie den im Voraus zu zahlenden Prozentsatz; ! die Art und Zahlungsfrist; Datum und Uhrzeit der Ein- und Ausschiffung. Die maximale Anzahl von Gästen pro Schiff; ! bei Einzelbuchungen die Stornierungsreservierung durch den Spediteur (zuzüglich der Frist, innerhalb derer) die erforderliche Mindestanzahl von Anmeldungen nicht erreicht wird. ! eine Kopie dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, falls nicht zuvor bereitgestellt.

Artikel 4 – Overeenkomst
1.De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de vervoerder een elektronische bevestiging naar de klant .
2. De overeenkomsten worden schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
3.Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de klant te worden verstrekt.

Article 4 – Agreement
1. The agreement is concluded by accepting the offer. In case of an electronic order, the carrier sends an electronic confirmation to the customer.
2. The agreements are recorded in writing or electronically.
3. A copy of a written agreement must be provided to the customer.

Artikel 4 – Vereinbarung
1. Der Vertrag wird durch Annahme des Angebots geschlossen. Bei einer elektronischen Bestellung sendet der Spediteur eine elektronische Bestätigung an den Kunden.
2. Die Vereinbarungen werden schriftlich oder elektronisch festgehalten.
3. Eine Kopie einer schriftlichen Vereinbarung muss dem Kunden zur Verfügung gestellt werden.

Artikel 5 -Betalingsvoorwaarden    
 25 % betaling bij boeking .  Restbedrag minimaal 10 weken voor aanvang charter op de 3e gelden rekening  bij KBC  Bank Belgium - Of ? anders overeengekomen 

Article 5 - Payment conditions 
25% Payment by booking. Remaining amount must be paid at least 10 weeks before the start of the charter/voyage into the 3e gelden rekening  at KBC Bank Belgium - Or? otherwise agreed 

Artikel 5 – Zahlungsbedingungen
 25 %  Zahlung bei buchungs / bestatigung  - Rest betzhalung Minimal 10 woche fur reise antrit auf 3e gelder rechnung bei unser KBC Bank Belgien oder anders vereinbart  

Article 5 Conditions de garantie:
25% à la réservation. montant restant au moins 10 semaines avant le début de l'affrètement sur le 3ème deposit compte chez KBC Bank Belgium - Ou ? une autrement convenu 

Artikel  6 - Annulering
1.Als de klant de overeenkomst wil annuleren dient hij de vervoerder daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. De datum van ontvangst door de vervoerder wordt als datum van annulering aangemerkt.
2. In geval van annulering is de klant aan de vervoerder een gefixeerde schadeloosstelling van een percentage van de overeengekomen prijs verschuldigd, te weten:
Schadeloosstelling schip:15%
in geval van annulering tot 6 maanden voor afvaart ;30%  
in geval van annulering tot 5 maanden voor afvaart; 40%
in geval van annulering tot 4 maanden voor afvaart; 50%  
in geval van annulering tot 3 maanden voor afvaart; 60%
in geval van annulering tot 2 maanden voor afvaart ;90%  
in geval van annulering tot 1 maand voor afvaart of no show 100%  
3.Schadeloosstelling catering en overige diensten: 15%
in geval van annulering tot 2 maanden voor de afvaart; 25%
in geval van annulering tot 1  maand voor de afvaart; 50%
in geval van annulering tot 2  weken voor de afvaart; 75%
in geval van annulering tot 1    week voor de afvaart; 95%
in geval van annulering  tot en met 1 dag voor de afvaart  of no Show 100 %
4.De klant kan de vervoerder tot uiterlijk 7 dagen vóór vertrek om een indeplaatsstelling verzoeken. Degene die de klant vervangt dient te voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden. De klant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de nog verschuldigde prijs van de vaartocht, de wijzigingskosten ad € 50,00 en eventuele extra kosten.
5. De klant die de overeenkomst annuleert, is gehouden de annuleringskosten volgens, in overeenstemming met het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij de werkelijke schade aantoonbaar 15% hoger ligt dan het gefixeerde bedrag, in welkgeval de klant dat aantoonbare hogere bedrag verschuldigd is. Dit bedrag kan niet meer bedragen dan de maximale prijs van de overeenkomst. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
6.De vervoerder kan de overeenkomst annuleren als hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de klant daarvan direct en vóór het begin van het arrangement en/of vaartocht van in kennis stelt.
7.De vervoerder kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
8.In de hierboven in lid 6 en 7 genoemde gevallen betaalt de vervoerder alle door de klant voor de vaartocht reeds betaalde bedragen volledig terug zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Article  6 – Cancellation
1. If the customer wishes to cancel the agreement, he must inform the carrier of this in writing or electronically as soon as possible. The date of receipt by the carrier is regarded as the date of cancellation.
2. In case of cancellation, the customer owes the carrier a fixed compensation of a percentage of the agreed price, namely:
Compensation for ship: 15%
in case of cancellation up to 6 months before departure; 30%
in case of cancellation up to 5 months before departure; 40%
in case of cancellation up to 4 months before departure; 50%
in case of cancellation up to 3 months before departure; 60%
in case of cancellation up to 2 months before departure; 90%
in case of cancellation up to 1 month before departure or no show 100%
3. Indemnification for catering and other services: 15%
in case of cancellation up to 2 months before departure; 25%
in case of cancellation up to 1 month before departure; 50%
in case of cancellation up to 2 weeks before departure; 75%
in case of cancellation up to 1 week before departure; 95%
in case of cancellation up to 1 day before departure or no show 100%
4.The customer can request a substitution from the carrier up to 7 days before departure. The person who replaces the customer must meet all conditions attached to the agreement. The customer and the person replacing him are jointly and severally liable for payment of the price of the cruise still owed, the change costs of € 50.00 and any additional costs.
5.The customer who cancels the agreement is obliged to pay the cancellation costs in accordance with the provisions of the previous paragraphs, unless the actual damage is demonstrably 15% higher than the fixed amount, in which case the customer owes that demonstrably higher amount. is. This amount cannot exceed the maximum price of the agreement. Damage is understood to mean loss suffered and loss of profit.
6. The carrier can cancel the agreement if he is unable to execute the agreement due to unavoidable and extraordinary circumstances and he informs the customer of this immediately and before the start of the arrangement and / or cruise.
7.The carrier can terminate the agreement within the period stated in the offer if the number of registrations is less than the required minimum number of participants announced prior to booking.
8. In the cases referred to in paragraphs 6 and 7 above, the carrier will fully refund all amounts already paid by the customer for the trip without owing compensation.

Artikel  6 – Stornierung
1. Wenn der Kunde vom Vertrag zurücktreten möchte, muss er dies dem Spediteur / Veranstalter  so bald wie möglich schriftlich oder elektronisch mitteilen. Das Datum des Eingangs beim Spediteur gilt als Datum der Stornierung.
2. Im Falle einer Stornierung schuldet der Kunde dem Spediteur eine feste Entschädigung in Höhe eines Prozentsatzes des vereinbarten Preises, nämlich:
Entschädigung für Schiff: 15%
im Falle einer Stornierung bis zu 6 Monate vor Reiseantritt 30%.
im Falle einer Stornierung bis zu 5 Monate vor Reiseantritt; 40%
im Falle einer Stornierung bis zu 4 Monate vor Reiseantritt; 50%
im Falle einer Stornierung bis zu 3 Monate vor Reiseantritt; 60%
im Falle einer Stornierung bis zu 2 Monate vor Reiseantritt 90%.
im Falle einer Stornierung bis zu 1 Monat vor Reiseantritt oder Nichterscheinen 100%
3. Entschädigung für Catering und andere Dienstleistungen: 15%
im Falle einer Stornierung bis zu 2 Monate vor Reiseantritt; 25%
im Falle einer Stornierung bis zu 1 Monat vor Reiseantritt; 50%
im Falle einer Stornierung bis zu 2 Wochen vor Reiseantritt; 75%
im Falle einer Stornierung bis 1 Woche vor Reiseantritt; 95%
im Falle einer Stornierung bis zu 1 Tag vor Reiseantritt oder Nichterscheinen 100%
4. Der Kunde kann bis zu 7 Tage vor Reiseantritt beim Spediteur einen Ersatz beantragen. Die Person, die den Kunden ersetzt, muss alle mit der Vereinbarung verbundenen Bedingungen erfüllen. Der Kunde und die ihn ersetzende Person haften gesamtschuldnerisch für die Zahlung des noch geschuldeten Kreuzfahrtpreises, der Änderungskosten in Höhe von 50,00 € und etwaiger zusätzlicher Kosten.
5.Der Kunde, der den Vertrag kündigt, ist verpflichtet, die Stornierungskosten gemäß den Bestimmungen der vorhergehenden Absätze zu zahlen, es sei denn, der tatsächliche Schaden ist nachweislich 15% höher als der feste Betrag. In diesem Fall schuldet der Kunde diesen nachweislich höheren Betrag. ist. Dieser Betrag darf den Höchstpreis der Vereinbarung nicht überschreiten. Unter Schaden werden der erlittene Verlust und der entgangene Gewinn verstanden.
6. Der Beförderer kann den Vertrag kündigen, wenn er den Vertrag aufgrund unvermeidbarer und außergewöhnlicher Umstände nicht ausführen kann, und informiert den Kunden unverzüglich und vor Beginn des Arrangements und / oder der Kreuzfahrt darüber.
7.Der Spediteur kann den Vertrag innerhalb der im Angebot angegebenen Frist kündigen, wenn die Anzahl der Anmeldungen unter der vor der Buchung angekündigten Mindestteilnehmerzahl liegt.
8. In den in den Absätzen 6 und 7 genannten Fällen erstattet der Beförderer alle vom Kunden bereits für die Reise gezahlten Beträge ohne Entschädigung.

Artikel 7 - Rechten en plichten van de vervoerder
1.De vervoerder staat ervoor in dat het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften en minimaal voorzien is van een deugdelijke veiligheidsuitrusting.
2.De vaarroute wordt door de vervoerder en/of de gezagvoerder in overleg met de klant bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
3.Te allen tijde is de vervoerder en/of de gezagvoerder bevoegd om op grond van (te verwachten) nautische en/of meteorologische gronden de vaartocht te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of aankomsten het tijdelijk niet uitvaren. Onder nautische en/of meteorologische gronden wordt onder andere verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het schip.
4. In de gevallen in het vorige lid genoemd zal de vervoerder en/of gezagvoerder in overleg met de klant trachten tot een andere oplossing te komen. Eventuele extra kosten, voor zover redelijk, komen voor rekening van de klant. De vervoerder en/of gezagvoerder beslist of de gekozen oplossing in redelijkheid uitvoerbaar is.
5. Als het overeengekomen schip en/of de gezagvoerder onverhoopt niet beschikbaar is/zijn, is de vervoerder gerechtigd een gelijkwaardig ander schip c.q. een andere gezagvoerder in te zetten. Mocht dit niet mogelijk zijn en de niet-beschikbaarheid het gevolg zijn van een oorzaak die een zorgvuldig vervoerder niet had kunnen voorkomen, dan is de vervoerder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6. De vervoerder kan tot een en twintig dagen voor aanvang van de vaartocht de prijs verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de vervoerder aan op welke wijze de verhoging is berekend. De klant heeft in het geval de verhoging meer dan 15% bedraagt het recht de overeenkomst binnen tien dagen na ontvangst van deze schriftelijke mededeling kosteloos op te zeggen.
7. De vervoerder kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers.
8. De vervoerder wijst de klant op de verplichting van artikel 8 lid 9. 9
.De vervoerder maakt samen met de klant afspraken over de betaling van haven-, brug-, sluis-en loodsgelden, plaatselijke belastingen en andersoortige heffingen zoals toeristenbelasting en brandstofkosten.

Article 7 - Rights and obligations of the carrier
1. The carrier guarantees that the ship and the crew meet the legal requirements and are at least provided with proper safety equipment.
2. The sailing route is determined by the carrier and / or the captain in consultation with the customer, unless agreed otherwise.
3. The carrier and / or the captain is at all times authorized to change the sailing trip on the basis of (expected) nautical and / or meteorological reasons. This also includes changing the place of departure and / or arrivals to temporarily not sail out. Nautical and / or meteorological grounds include weather conditions, the tide, blockage of waterways and the condition of the ship.
4. In the cases mentioned in the previous paragraph, the carrier and / or captain will try to reach a different solution in consultation with the customer. Any additional costs, insofar as reasonable, will be charged to the customer. The carrier and / or captain decides whether the chosen solution is reasonably practicable.
5. If the agreed ship and / or the captain is unexpectedly unavailable, the carrier is entitled to deploy an equivalent other ship or another captain. If this is not possible and the unavailability is the result of a cause that a careful carrier could not have prevented, the carrier is entitled to terminate the agreement.
6. The carrier may raise the price up to twenty-one days before the start of the sailing trip in connection with changes in the transport costs (including fuel costs) or the taxes and levies due. When applying this provision, the carrier will indicate how the increase has been calculated. In the event that the increase exceeds 15%, the customer has the right to terminate the agreement free of charge within ten days of receipt of this written notification.
7. The carrier can terminate the agreement within the period stated in the offer if the number of registrations is less than the minimum number of participants required prior to booking.
8. The carrier informs the customer of the obligation in Article 8, paragraph 9. 9 The carrier makes agreements with the customer about the payment of port, bridge, lock and pilot fees, local taxes and other levies such as tourist tax and fuel costs.

Artikel 7 - Rechte und Pflichten des Beförderers/Veranstalter
1. Der Beförderer garantiert, dass das Schiff und die Besatzung die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und zumindest mit angemessener Sicherheitsausrüstung ausgestattet sind.
2. Die route wird vom Beförderer und / oder vom Kapitän in Absprache mit dem Kunden festgelegt, sofern nicht anders vereinbart.
3. Der Beförderer und / oder der Kapitän ist jederzeit berechtigt, den Schiffstörn aus (erwarteten) nautischen und / oder meteorologischen Gründen zu ändern. Dies beinhaltet auch das Ändern des Abfahrts- und / oder Ankunftsortes, um vorübergehend nicht abzusegeln. Zu den nautischen und / oder meteorologischen Gründen gehören Wetterbedingungen, Gezeiten, Verstopfung der Wasserstraßen und der Zustand des Schiffes.
4. In den im vorherigen Absatz genannten Fällen wird der Beförderer und / oder Kapitän in Absprache mit dem Kunden versuchen, eine andere Lösung zu finden. Alle zusätzlichen Kosten, soweit angemessen, werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Der Beförderer und / oder Kapitän entscheidet, ob die gewählte Lösung vernünftigerweise praktikabel ist.
5. Wenn das vereinbarte Schiff und / oder der Kapitän unerwartet nicht verfügbar sind, ist der Beförderer berechtigt, ein gleichwertiges anderes Schiff oder einen anderen Kapitän einzusetzen. Ist dies nicht möglich und die Nichtverfügbarkeit auf einen Grund zurückzuführen, den ein vorsichtiger Spediteur nicht hätte verhindern können, ist der Spediteur berechtigt, den Vertrag zu kündigen.
6. Der Beförderer kann den Preis bis zu einundzwanzig Tage vor Beginn des Schiffs Törns im Zusammenhang mit Änderungen der Transportkosten (einschließlich Treibstoffkosten) oder der fälligen Steuern und Abgaben erhöhen. Bei Anwendung dieser Bestimmung gibt der Beförderer an, wie die Erhöhung berechnet wurde. Für den Fall, dass die Erhöhung 15% übersteigt, hat der Kunde das Recht, den Vertrag innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt dieser schriftlichen Mitteilung kostenlos zu kündigen.
7. Der Spediteur kann den Vertrag innerhalb der im Angebot angegebenen Frist kündigen, wenn die Anzahl der Anmeldungen unter der vor der Buchung erforderlichen Mindestteilnehmerzahl liegt.
8. Der Beförderer macht den Kunden auf die Verpflichtung in Artikel 8 Absatz 9 aufmerksam.
9 Der Beförderer trifft mit dem Kunden Vereinbarungen über die Zahlung von Hafen-, Brücken-, Schleusen- und Lotsengebühren, lokalen Steuern und anderen Abgaben wie Kurtaxe und Treibstoffkosten.

Artikel 8 - rechten en plichten van de klant
1.De klant is verplicht de vervoerder of diens vertegenwoordiger uiterlijk bij aanvang van de vaartocht een lijst met de namen van de gasten inclusief telefoonnummers + e mail adres van contactpersonen te overhandigen.
2.Aan het einde van de overeengekomen vaarperiode dient de klant ervoor zorg te dragen dat het schip in dezelfde staat verkeert als bij aanvang van de overeengekomen vaarperiode voor zover dit binnen zijn invloedsfeer ligt.
3.Indien de klant niet heeft gehandeld conform het bepaalde in het vorige lid dan is de vervoerder gerechtigd op kosten van de klant het schip in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de overeengekomen vaarperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.
4. De klant en zijn gasten dienen te allen tijde de aanwijzingen van de vervoerder en/of gezagvoerder en/of andere bemanningsleden op te volgen. Dit geldt met name ten aanzien van de voorschriften en aanwijzingen welke in het belang zijn van de orde en de veiligheid.
5. De klant verschaft bij eventuele zelfverzorging om niet, de gezagvoerder en eventueel aanwezige bemanning, de mogelijkheid gebruik te maken van de aan boord aanwezige catering. Wordt niet aan boord gegeten, dan wordt in de huurprijs een bedrag voor catering van de gezagvoerder en bemanning opgenomen.
6. De bagage van de klant en zijn gasten dient zodanig van omvang te zijn en zodanig geplaatst te worden dat hierdoor geen hinder wordt veroorzaakt.
Dit ter beoordeling van de gezagvoerder. Toegestane bagage omvat de met de hand draagbare normaal benodigde artikelen voor persoonlijk gebruik van de klant en/of gast, niet zijnde eten en/of drinken, die een klant en/of gast als gemakkelijk in één keer mee kan voeren; verpakt in zachte kleine samenvouwbare koffers, tassen, plunjezakken en/of rugzakken.
7. Het door de klant en/of zijn gasten aan boord brengen of hebben van gevaarlijke stoffen, wapens, drugs of smokkelwaar is verboden. Bij overtreding zal gezagvoerder hiervan direct aangifte doen bij de Handhavende en /of bevoegde autoriteiten.
8. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is het verboden huisdieren aan boord te brengen of te hebben.  Aan boord te roken en/of open vuur te maken, eigen meegebrachte dranken of voedings middelen aan dek of in de salon te gebruiken. Niet algemeen aanvaardbaar - onaangepast en/of grof gedrag, te vertonen . Dronkenschap en/of het zijn onder invloed zijn van drugs , mede Fysiek en/of verbaal geweld tegenover bemanning en/of mede opvarende en of bezoekers, ook in havens of aan de wal wordt niet getolereerd
9. De klant wijst zijn gasten op de bepalingen uit deze voorwaarden die voor hen van toepassing zijn.

Article 8 - rights and obligations of the customer
1. The customer is obliged to provide the carrier or his representative with a list of the names of the guests including telephone numbers + e-mail address of contact persons at the latest at the start of the cruise.
2. At the end of the agreed sailing period, the customer must ensure that the ship is in the same condition as at the start of the agreed sailing period, insofar as this lies within its sphere of influence.
3. If the customer has not acted in accordance with the provisions of the previous paragraph, the carrier is entitled, at the cost of the customer, to restore the ship to the condition it was in at the start of the agreed sailing period. The latter does not apply if the aforementioned costs are covered by the insurance.
4. The customer and his guests must at all times follow the instructions of the carrier and / or captain and / or other crew members. This applies in particular with regard to regulations and instructions which are in the interest of order and safety.
5. In the event of self-catering free of charge, the customer provides the captain and any crew present with the opportunity to make use of the catering on board. If you do not eat on board, the rental price will include an amount for catering from the captain and crew.
6. The luggage of the customer and his guests must be of such size and placed so that it does not cause any nuisance.
This is at the discretion of the captain. Baggage Allowance includes the hand-portable normally needed items for the personal use of the customer and / or guest, other than food and / or drinks, which a customer and / or guest may easily carry at once; packed in soft small collapsible suitcases, bags, duffel bags and / or backpacks.
7. It is prohibited to bring or have on board dangerous goods, weapons, drugs or contraband by the customer and / or his guests. In the event of a violation, the captain will report this immediately to the Enforcement and / or competent authorities.
8. Without express prior permission it is prohibited to bring or have pets on board. To smoke on board and / or to make an open fire, to use your own drinks or foodstuffs on deck or in the saloon. Not generally acceptable - display maladaptive and / or rude behavior. Drunkenness and / or being under the influence of drugs, including physical and / or verbal abuse towards crew and / or crew and / or visitors, including in ports or on shore, will not be tolerated. from these terms and conditions that apply to them.

Artikel 8 - Rechte und Pflichten des Kunden
1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Beförderer oder seinem Vertreter spätestens zu Beginn der Kreuzfahrt eine Liste mit den Namen der Gäste einschließlich Telefonnummern + E-Mail-Adresse der Kontaktpersonen zur Verfügung zu stellen.
2. Am Ende der vereinbarten Segelperiode hat der Kunde sicherzustellen, dass sich das Schiff in demselben Zustand befindet wie zu Beginn der vereinbarten Segelperiode, sofern dies in seinem Einflussbereich liegt.
3. Hat der Kunde nicht gemäß den Bestimmungen des vorstehenden Absatzes gehandelt, ist der Beförderer auf Kosten des Kunden berechtigt, das Schiff wieder in den Zustand zu versetzen, in dem es sich zu Beginn der vereinbarten Segelzeit befand. Letzteres gilt nicht, wenn die vorgenannten Kosten durch die Versicherung gedeckt sind.
4. Der Kunde und seine Gäste müssen jederzeit die Anweisungen des Beförderers und / oder des Kapitäns und / oder anderer Besatzungsmitglieder befolgen. Dies gilt insbesondere für Vorschriften und Anweisungen, die im Interesse der Ordnung und Sicherheit liegen.
5. Im Falle einer kostenlosen Selbstverpflegung bietet der Kunde dem Kapitän und der anwesenden Besatzung die Möglichkeit, die Verpflegung an Bord zu nutzen. Wenn Sie nicht an Bord essen, beinhaltet der Mietpreis einen Verpflegungsbetrag des Kapitäns und der Besatzung.
6. Das Gepäck des Kunden und seiner Gäste muss so groß und platziert sein, dass es keine Belästigungen verursacht. Dies liegt im Ermessen des Kapitäns. Die Freigepäckmenge umfasst die tragbaren, normalerweise benötigten Gegenstände für den persönlichen Gebrauch des Kunden und / oder Gastes, ausgenommen Speisen und / oder Getränke, die ein Kunde und / oder Gast leicht auf einmal tragen kann. verpackt in weichen kleinen zusammenklappbaren Koffern, Taschen, Seesäcken und / oder Rucksäcken.
7. Das Mitbringen oder Mitführen gefährlicher Substanzen, Waffen, Drogen oder Schmuggelware durch den Kunden und / oder seine Gäste ist verboten. Im Falle eines Verstoßes wird der Kapitän dies unverzüglich der Vollstreckung und / oder den zuständigen Behörden melden.
8. Es ist verboten,  Haustiere ohne ausdrückliche vorherige Genehmigung mitzubringen oder an Bord zu haben. An Bord zu rauchen und / oder ein offenes Feuer zu machen, eigene Getränke oder Lebensmittel an Deck oder im Salon zu verwenden. Ein  Nicht allgemein akzeptabel - schlecht angepasstes und / oder unhöfliches Verhalten an zu zeigen. Betrunkenheit und / oder Drogeneinfluss, einschließlich körperlicher und / oder verbaler Misshandlung gegenüber Besatzung und / andere Gaste , und Besucher, auch in Häfen oder an Land, Wirt nicht toleriert  9. Der Kunde macht seine Gäste auf die für sie geltenden Bestimmungen dieser Bedingungen aufmerksam.

Artikel 9 - Ontbinding en opschorting
1.Indien één der partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, dan is de wederpartij bevoegd de daartegenover staande verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de opschorting of ontbinding niet rechtvaardigt.
2.Ontbinding van de overeenkomst is in ieder geval mogelijk als;-de wederpartij failleert, aan deze surseance van betaling wordt verleend, er sprake is van schuldsanering, dan wel onder curatele wordt gesteld;-de wederpartij niet binnen 14 dagen na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt.-door de vervoerder als er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 8 lid 4, 6,7 of 8.-het betreffende schip door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is en het ondanks het leveren van voldoende inspanning door de vervoerder niet mogelijk is tijdig een ander vergelijkbaar schip aan te bieden.-door de vervoerder als binnen de in de aanbieding vermelde termijn het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
3.Opzegging of ontbinding dient met vermelding van de gronden waarop deze is gebaseerd, schriftelijk te geschieden. De overeenkomst wordt geacht buitenrechtelijk te zijn ontbonden nadat de opzeggingsbrief is ontvangen, maar in ieder geval 5 dagen na verzending van de opzeggingsbrief.
4.Indien de oorzaak van de opzegging of ontbinding aan de klant en of gasten kan worden toegerekend, komt de schade die hieruit voortvloeit voor rekening van de klant.
5.De klant kan in het geval van ontbinding door de vervoerder aanspraak maken op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming de vervoerder niet kan worden toegerekend. Deze schadevergoeding is beperkt tot de overeengekomen prijs voor de vaartocht.

Article 9 - Dissolution and suspension
1.If one of the parties fails to fulfill its obligation under the agreement, the other party is entitled to suspend the corresponding obligation or to dissolve the agreement, unless the shortcoming does not justify the suspension or dissolution due to its special nature or minor significance.
2. Dissolution of the agreement is in any case possible if: - the other party fails, this suspension of payments is granted, there is debt rescheduling, or is placed under guardianship; - the other party is not in default within 14 days after written notice of default. has been complied with its obligations under the agreement.-by the carrier if there is a situation as referred to in Article 8, paragraph 4, 6.7 or 8.-the ship in question is not available due to unforeseen circumstances and despite delivery of sufficient effort by the carrier, it is not possible to offer another comparable ship in a timely manner. - by the carrier if, within the period stated in the offer, the number of registrations is less than the minimum number of participants required prior to booking.
3. Cancellation or dissolution must be stated in writing, stating the grounds on which it is based. The agreement is deemed to be dissolved extrajudicially after the cancellation letter has been received, but in any case, 5 days after the cancellation letter has been sent.
4. If the cause of the cancellation or dissolution can be attributed to the customer and / or guests, the damage resulting from this will be borne by the customer.
5. In the event of dissolution by the carrier, the customer can claim compensation for any damage suffered by him, unless the shortcoming cannot be attributed to the carrier. This compensation is limited to the agreed price for the cruise.

Artikel 9 - Auflösung und Aussetzung
1. Wenn eine der Parteien ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht nachkommt, ist die andere Partei berechtigt, die entgegengesetzte Verpflichtung auszusetzen oder die Vereinbarung aufzulösen, es sei denn, der Mangel rechtfertigt die Aussetzung oder Auflösung aufgrund ihrer besonderen Natur oder geringen Bedeutung nicht.
2. Die Auflösung des Vertrages ist in jedem Fall möglich, wenn: - die andere Partei versagt, diese Zahlungsaussetzung gewährt wird, eine Umschuldung erfolgt oder unter Vormundschaft gestellt wird; - die andere Partei nicht innerhalb von 14 Tagen nach schriftlicher In Verzug Setzung in Verzug gerät. wurde seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nachgekommen. - vom Beförderer, wenn eine Situation gemäß Artikel 8, Absätze 4, 6.7 oder 8 vorliegt. - Das betreffende Schiff ist aufgrund unvorhergesehener Umstände und trotz Lieferung nicht verfügbar Bei ausreichendem Aufwand des Beförderers ist es nicht möglich, ein anderes vergleichbares Schiff rechtzeitig anzubieten. - durch den Beförderer, wenn innerhalb des im Angebot angegebenen Zeitraums die Anzahl der Anmeldungen geringer ist als die vor der Buchung erforderliche Mindestteilnehmerzahl.
3. Die Stornierung oder Auflösung muss schriftlich unter Angabe der Gründe erfolgen, auf denen sie beruht. Die Vereinbarung gilt als außergerichtlich aufgelöst, nachdem das Kündigungsschreiben eingegangen ist, in jedem Fall jedoch 5 Tage nach Absendung des Kündigungsschreibens.
4. Kann der Grund für die Stornierung oder Auflösung dem Kunden und / oder den Gästen zugeschrieben werden, trägt der Kunde den daraus resultierenden Schaden.
5. Im Falle der Auflösung durch den Beförderer kann der Kunde eine Entschädigung für den ihm entstandenen Schaden verlangen, es sei denn, der Mangel kann nicht dem Beförderer/anbieter zugeschrieben werden. Diese Entschädigung ist auf den vereinbarten Preis für die Kreuzfahrt oder Leistung begrenzt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1.De aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade is beperkt tot driemaal het bedrag van de vaartocht tenzij sprake is van persoonlijk letsel of de schade is veroorzaakt door opzettelijke dan wel nalatig handelen van de vervoerder.
2.Indien erop een uitgevoerde dienst een Verdrag of Verordening van toepassing is, kan de vervoerder zich op de daarin opgenomen uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid beroepen.
3.De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering tot schadevergoeding is één jaar.
4.De vervoerder is niet aansprakelijk indien de klant/gast zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering.
5.Indien de vervoerder bewijst dat schuld of nalatigheid van de klant en/of gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van de vervoerder daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.
6.De vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan bagage of bezittingen ( waaronder eigen of gehuurde fietsen , contant geld, sieraden, elektronische apparatuur of andere kostbaarheden) als dit het gevolg is van onvoldoende zorg van de klant, hieronder wordt mede verstaan het onbeheerd achterlaten van fietsen en/of kostbare bezittingen op de wal, of aan boord v/h  schip.
7.De klant is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door hem en/of door gasten/bezoekers die op zijn uitnodiging aan boord van het schip verblijven, en/of deelnemen aan in het in de overeengekomen arrangementen georganiseerde activiteiten  tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of nalaten van de vervoerder en/of de gezagvoerder.
8.De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, afwijking van de overeengekomen aanvangs-en/of eindtijd of de terbeschikkingstelling van een vervangend schip omdat het overeengekomen schip wegens onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.

Article 10 – Liability
1.The liability of the carrier for damage is limited to three times the amount of the trip, unless there is personal injury, or the damage is caused by deliberate or negligent actions on the part of the carrier.
2. If a service performed is subject to a Convention or Regulation, the carrier may invoke the exclusion or limitation of its liability contained therein.
3. The limitation period for submitting a claim for compensation is one year.
4. The carrier is not liable if the customer / guest has been able to recover his damage under an insurance policy taken out by him.
5.If the carrier proves that the fault and negligence of the customer and / or guest caused the damage or contributed to it, the liability of the carrier is wholly or partly canceled.
6.The carrier is not liable for loss of or damage to luggage or belongings (including own or rented bicycles, cash, jewelry, electronic equipment or other valuables) if this is the result of insufficient care by the customer, this also includes leaving unattended bicycles and / or valuable belongings on the shore or on board the ship.
7. The customer is liable for all damage caused by him and / or by guests / visitors who stay on board the ship on his invitation and / or participate in activities organized in the agreed arrangements, unless the damage is due count on the acts or omissions of the carrier and / or the captain.
8. The carrier is not liable for damage caused by delay, deviation from the agreed start and / or end time or the provision of a replacement ship because the agreed ship is not available due to unforeseen circumstances.

Artikel 10 – Haftung
1. Die Haftung des Beförderers / Veranstalter für Schäden ist auf das Dreifache des Reisebetrags begrenzt, es sei denn, es liegt eine Körperverletzung vor oder der Schaden wird durch vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen des Beförderers verursacht.
2. Unterliegt eine erbrachte Dienstleistung einem Übereinkommen oder einer Verordnung, kann sich der Beförderer auf den Ausschluss oder die Beschränkung seiner darin enthaltenen Haftung berufen.
3. Die Verjährungsfrist für die Einreichung eines Schadensersatzanspruchs beträgt ein Jahr.
4. Der Beförderer haftet nicht, wenn der Kunde / Gast seinen Schaden im Rahmen einer von ihm abgeschlossenen Versicherung zurückerhalten konnte.
5.Wenn der Beförderer nachweist, dass das Verschulden und die Fahrlässigkeit des Kunden und / oder des Gastes den Schaden verursacht oder dazu beigetragen haben, wird die Haftung des Beförderers ganz oder teilweise aufgehoben.
6. Der Beförderer haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Gepäck oder Gegenständen (einschließlich eigener oder gemieteter Fahrräder, Bargeld, Schmuck, elektronischer Ausrüstung oder anderer Wertsachen), wenn dies auf unzureichende Pflege durch den Kunden zurückzuführen ist unbeaufsichtigte Fahrräder und / oder wertvolle Gegenstände am Ufer oder an Bord des Schiffes lassen.
7. Der Kunde haftet für alle Schäden, die von ihm und / oder von Gästen / Besuchern verursacht werden, die auf seine Einladung an Bord des Schiffes bleiben und / oder an Aktivitäten teilnehmen, die in den vereinbarten Vereinbarungen organisiert sind, es sei denn, der Schaden ist fällig rechnen Sie mit den Handlungen oder Unterlassungen des Beförderers und / oder des Kapitäns.
8. Der Beförderer haftet nicht für Schäden, die durch Verspätung, Abweichung von der vereinbarten Start- und / oder Endzeit oder die Bereitstellung eines Ersatzschiffs verursacht werden, da das vereinbarte Schiff aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht verfügbar ist.

Artikel 11-Overmacht
1.Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de vervoerder niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen
2.Onder overmacht wordt mede verstaan een averij aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die de vervoerder had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
3.Indien de gezagvoerder van mening is dat het, gelet op de weersomstandigheden al dan niet in combinatie met de aard van het schip en de groep opvarenden, niet verantwoord is een vaart uit te voeren heeft dit ook te gelden als overmacht.
4. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de vervoerder recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten voor zover deze zijn gemaakt voordat er sprake was van de overmacht situatie die tot ontbinding van de overeenkomst heeft geleid en voor zover de klant daarbij gebaat is.

Article 11-Force majeure
1. Force majeure is understood to mean any unforeseeable circumstance as a result of which the performance of the agreement is delayed or prevented, insofar as this circumstance cannot be avoided by the carrier and it is not based on the law, the agreement or social views for his account must be paid
2. Force majeure also includes damage to the ship, as a result of which the ship can no longer be used for the agreed purpose and the damage is not due to circumstances that the carrier could or should have foreseen or prevented.
3.If the captain is of the opinion that, in view of the weather conditions, whether or not in combination with the nature of the ship and the group of passengers, it is not responsible to carry out a voyage, this also counts as force majeure.
4. After termination of the agreement on the grounds of force majeure, the carrier is entitled to compensation of the costs incurred by him insofar as these were incurred before the force majeure situation led to the termination of the agreement and insofar as the customer thereby benefits.

Artikel 11 - Höhere Gewalt
1. Unter höherer Gewalt sind alle unvorhersehbaren Umstände zu verstehen, aufgrund derer die Erfüllung der Vereinbarung verzögert oder verhindert wird, sofern dieser Umstand vom Beförderer nicht vermieden werden kann und nicht auf dem Gesetz, der Vereinbarung oder den sozialen Ansichten von beruht sein Konto muss bezahlt werden
2. Höhere Gewalt umfasst auch Schäden am Schiff, aufgrund derer das Schiff nicht mehr für den vereinbarten Zweck verwendet werden kann und der Schaden nicht auf Umständen beruht, die der Beförderer hätte vorhersehen oder verhindern können.
3.Wenn der Kapitän der Ansicht ist, dass er angesichts der Wetterbedingungen, unabhängig davon, ob er mit der Art des Schiffes und der Gruppe der Passagiere kombiniert ist oder nicht, nicht für die Durchführung einer Reise verantwortlich ist, gilt dies auch als höhere Gewalt.
4. Nach Beendigung des Vertrages aus Gründen höherer Gewalt hat der Beförderer Anspruch auf Ersatz der ihm entstandenen Kosten, soweit diese entstanden sind, bevor die Situation höherer Gewalt zur Beendigung des Vertrages geführt hat, und soweit der Kunde dies tut Vorteile.

Artikel 12-Klachten
1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse direct en zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de gezagvoerder, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden of wordt de klacht pas na de vaartocht ontdekt, dan dient de klacht schriftelijk of per e-mail en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na constatering ter kennis te worden gebracht van de vervoerder.
2.Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangt van de desbetreffende factuur, bij de vervoerder te worden ingediend.
3.Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
4.Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

Article 12 - Complaints
1. Complaints about the execution of the agreement must be reported immediately and as soon as possible to the captain on site, so that a solution can be found. If this does not lead to a satisfactory result or the complaint is only discovered after the sailing trip, the complaint must be notified to the carrier in writing or by e-mail and properly described and explained, within a reasonable time after discovery.
2. Complaints about invoices, preferably in writing and properly described and explained, must be submitted to the carrier within a reasonable time after receipt of the invoice concerned.
3. Failure to submit the complaint on time may result in the customer losing his rights in this regard, unless the exceeding of the term cannot reasonably be invoked against the consumer.
4. If it has become clear that the complaint cannot be resolved by mutual agreement, then there is a dispute.

Artikel 12 - Beschwerden
1. Beschwerden über die Ausführung der Vereinbarung müssen dem Kapitän vor Ort unverzüglich und so bald wie möglich gemeldet werden, damit eine Lösung gefunden werden kann. Wenn dies nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führt oder die Beschwerde erst nach dem Segeltörn entdeckt wird, muss die Beschwerde dem Beförderer schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt und innerhalb einer angemessenen Zeit nach ihrer Entdeckung ordnungsgemäß beschrieben und erklärt werden.
2. Reklamationen über Rechnungen, vorzugsweise schriftlich und ordnungsgemäß beschrieben und erläutert, müssen innerhalb einer angemessenen Frist nach Eingang der betreffenden Rechnung beim Spediteur eingereicht werden.
3. Wenn die Beschwerde nicht rechtzeitig eingereicht wird, kann dies dazu führen, dass der Kunde seine Rechte in dieser Angelegenheit verliert, es sei denn, die Überschreitung der Frist kann nicht vernünftigerweise gegen den Verbraucher geltend gemacht werden.
4. Wenn sich herausgestellt hat, dass die Beschwerde nicht einvernehmlich gelöst werden kann, liegt ein Streit vor.

Artikel 13 - Insolventie 
Dutch Paradise bv neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de klant niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van het bedrag van de vaartocht of, indien de vaartocht reeds ten dele zijn is voltooid, een evenredig deel daarvan. In voorkomende gevallen voorziet de ondernemer ook in de repatriëring van de klant en de gasten. 

Article 13 – Insolvency
Dutch paradise bv takes the measures necessary to ensure that, if he is unable or unable to fulfill his obligations towards the customer due to financial inability, he will ensure that his obligations are taken over by someone else or that the amount of the trip is reimbursed or, if the voyage has already been partially completed, a proportionate part thereof. Where appropriate, the entrepreneur also provides for the repatriation of the customer and guests.

Artikel 13 – Insolvenz
Dutch Paradise bv ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass er, wenn er aufgrund finanzieller Unfähigkeit seinen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden nicht nachkommen kann oder kann, dafür sorgt, dass seine Verpflichtungen von einer anderen Person übernommen werden oder dass der Betrag der Reise erstattet wird oder, wenn die Reise bereits teilweise abgeschlossen ist, einen angemessenen Teil davon. Gegebenenfalls sorgt der Unternehmer auch für die Rückführung des Kunden und der Gäste.

Artikel 14-Geschillen en forum keuze
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is

Article 14-Disputes and forum choice
Belgian law applies to all disputes relating to this agreement, unless other national law applies on the basis of mandatory rules

Artikel 14-Streitigkeiten und Wahl des Forums
Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung gilt belgisches Recht, es sei denn, auf der Grundlage verbindlicher Vorschriften gilt anderes nationales Recht

Artikel 15 - Voetnoot Fiets - Vaarvakanties   
Het reisaanbod is over het algemeen niet geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit,
 Maar ook niet fietsers zijn uiteraard hartelijk welkom
neem svp contact met Dutch Paradise op voor meer informatie. Alle services worden geleverd in de groep. De geschatte groepsgrootte is ongeveer gemiddeld tussen het minimum en maximumaantal deelnemers en varieert tussen 6 en 10 gasten. Het minimumaantal deelnemers is: 6 deelnemers. Maximaal 10 gasten. Laatste mogelijkheid tot intrekking / annulering van de reis door de reisorganisator bij het niet bereiken van het minimumaantal deelnemers is 21 dagen. De geplande route zoals vermeld in de brochure / aanbieding, kan door de gezagvoerder of Dutch Paradise altijd worden veranderd of aangepast door, vanwege weersomstandigheden - om veiligheidsredenen -, bv door stremmingen door Hoog of laag water - weg – fietspad - sluis en/of voor de veiligheid nodige scheepsreparaties , etc. Dit zonder enige financiële vergelijking.  Persoonlijke verzekeringen zijn niet inbegrepen. Een reis- en annuleringsverzekering is verplicht . Vraag na bij uw boeking kantoor / bank of uw verzekeringsspecialist.
Een Fietsverzekering voor onze huur e- bikes tegen fietsdefecten is inbegrepen in de forfaitaire vergoeding p.p.p.r. ( het eigen risico in deze fietsverzekering is 50 € ) voor elke schade . Diefstal van uw huur fiets is niet verzekerd.
De fiets / vaarroute wordt elke dag uitgelegd en besproken door een meertalige gids aan boord. Als u speciale verzoeken heeft,  vraagt ​​u ons dit dan , misschien dat we een oplossing hebben.

Article 14 - Footnote Boat and Bike Tours
The travel offer is generally not suitable for people with reduced mobility, but non-cyclists are of course also very welcome
please contact Dutch Paradise for more information. All services are provided in the group. The approximate group size is approximately average between the minimum and maximum number of participants and varies between 6 and 10 guests. The minimum number of participants is: 6 participants. Up to 10 guests. The last possibility for cancellation / cancellation of the trip by the tour operator if the minimum number of participants is not reached is 21 days. The planned route as stated in the brochure / offer can always be changed or modified by the captain or Dutch Paradise due to weather conditions - for safety reasons - eg due to obstructions by High or low water - road - cycle path - lock and / or for ship repairs required for safety, etc. without any financial comparison. Personal insurance is not included. Travel and cancellation insurance are mandatory. Check with your booking office / bank or your insurance specialist. Bicycle insurance for our rental e-bikes against bicycle defects is included in the flat-rate reimbursement p.p.p.r. (the deductible in this bicycle insurance is 50 €) for any damage. Theft of your rental bike is not insured. The Boat and Bike tour is explained and discussed every day by a multilingual Tourguide on board.  If you have special requests, please ask us, maybe we have a solution.

Artikel 14 - Fußnote Rad und Schiffsreisen
Das Reiseangebot ist in der Regel nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet,
und auch Nichtradfahrer sind natürlich herzlich willkommen
Bitte kontaktieren Sie Dutch Paradise für weitere Informationen. Alle Dienstleistungen werden in der Gruppe erbracht. Die ungefähre Gruppengröße liegt ungefähr im Durchschnitt zwischen der minimalen und maximalen Teilnehmerzahl und variiert zwischen 6 und 10 Gästen. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt: 6 Teilnehmer. Bis zu 10 Gäste. Die letzte Möglichkeit zur Stornierung / Stornierung der Reise durch den Reiseveranstalter, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, beträgt 21 Tage. Die in der Broschüre / im Angebot angegebene geplante Route kann vom Kapitän oder vom niederländischen Paradies aufgrund von Wetterbedingungen jederzeit geändert oder modifiziert werden - aus Sicherheitsgründen - z. B. aufgrund von Beschränkungen durch Hoch- oder Niedrigwasser - Straße - Radweg - Schleuse und/oder für Schiffsreparaturen aus Sicherheitsgründen usw. ohne finanziellen Vergleich erforderlich. Personenversicherung ist nicht inbegriffen. Eine Reise- und Stornoversicherung ist obligatorisch. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Buchungsbüro / Ihrer Bank oder Ihrem Versicherungsspezialisten.  Die Fahrradversicherung für unsere Miet- E-Bikes gegen Fahrradmängel ist in der pauschalen Bordkasse Beitrag  p.p.p.r. enthalten. (Der Selbstbehalt in dieser Fahrradversicherung beträgt 50 €) für eventuelle Schäden. Der Diebstahl Ihres Leihfahrrads ist nicht versichert. Die Rad und Schiffs tour wird täglich von einem mehrsprachigen tour Führer an Bord erklärt und besprochen. Wenn Sie spezielle Wünsche haben, fragen Sie uns bitte, vielleicht haben wir eine Lösung.

Deelname Vereisten: een E-bike / Pedelec is gemakkelijk te bedienen en zeer comfortabel. Er zijn geen speciale vereisten aan de conditie van de deelnemers van een Fiets Vaarvakantie . Maar men dient voldoende fietservaring en conditie hebben . De gekozen routes zijn over het algemeen eenvoudig en vlak - een paar lichte heuvels en /of stijgingen zijn niet uit te sluiten – De moeilijkheidsgraad is 1 tot 4. Op de schaal van 1 tot 10 .

Participation Requirements: An E-bike / Pedelec is easy to operate and very comfortable. There are no special requirements for the condition of the participants of a Cycling Holiday. But one must have sufficient cycling experience and fitness. The routes chosen are generally simple and flat - a few slight hills and / or climbs cannot be ruled out - The difficulty level is 1 to 4. On the scale of 1 to 10.

Teilnahmebedingungen:  Ein E-Bike / Pedelec ist einfach zu bedienen und sehr komfortabel. Es gibt keine besonderen Anforderungen an den Zustand der Teilnehmer eines Radurlaubs. Man muss aber über ausreichende Fahrraderfahrung und Fitness verfügen. Die gewählten Routen sind im Allgemeinen einfach und flach - einige leichte Hügel und / oder Anstiege können nicht ausgeschlossen werden - Der Schwierigkeitsgrad beträgt 1 bis 4. Auf der Skala von 1 bis 10.

All Translations by Google Translate
Dutch Paradise takes no responsibility for translation errors or ambiguity
Only the Dutch text is binding

Alle Übersetzungen sind von Google Translate
Dutch Paradise übernimmt keine Verantwortung für Übersetzungsfehler oder Unklarheiten 
Nur der niederländische Text ist verbindlich

 

Hotel Yacht Miro Corona Protocol  
Gentlemen Yacht since 1916

 Fiets Vaar - vakantie en River Cruise Corona-protocol  Leest u aub het volledige Corona-protocol 

Versie: 2022  Status: DEFINITIEF

Het corona-protocol voor fiets-Vaar vakanties en boottochten is opgesteld door brancheorganisatie BBZ in nauw overleg met de belangrijkste partijen in dit marktsegment. Dit protocol is vervolgens afgestemd met het Ministerie van Volksgezondheid (VWS), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) en de Limburgse veiligheidsregio's in België en Nederland. Over structuur en inhoud zijn geen bezwaren geuit.

1 Wat is een Fiets- Vaar vakantie / River Cruise
Dutch Paradise is een gevestigde & gespecialiseerde touroperator en charterbedrijf,

De Fiets-Vaarvakanties en boottochten worden georganiseerd. Met het Hotel Yacht Miró. Een Fiets- Vaarvakantie is een vakantiereis, waarbij gasten de nacht op een Hotel Yacht doorbrengen en elke dag deelnemen aan fietstochten. Het schip doet dienst als Varend hotel dat de gasten de hele reis begeleidt. Het ontbijt vindt plaats aan boord, lunch of diner in een restaurant naar keuze in een haven of onderweg. De gasten hebben de mogelijkheid bij het ontbijt, voor onderweg of voor het avondbrood een lunchpakket te maken en mee te nemen   Onze Fiets Vaar vakanties worden uitgevoerd op een klein passagiersschip.  Ons schip Miró neemt  maximaal 10 passagiers mee. Het schip heeft tweepersoonshutten voor twee personen met onder andere Dubbelbed + een eigen badkamer an suite met douche en toilet.

De gasten ondernemen individueel de fietstochten.  Gedetailleerde fietskaarten, routebeschrijvingen en een tourboek zijn voor elke hut aanwezig zodat gasten gemakkelijk en zelfstandig de weg kunnen vinden en ook individueel kunnen fietsen.

2 De gezondheid, veiligheid en het welzijn van iedereen aan boord is cruciaal

Om een ​​veilig reis/ verblijf te garanderen worden aan boord van Miró de officiële regels met betrekking op afstand en hygiëne gevolgd.  En houden we ons zoveel als mogelijk aan het Corona-protocol dat aan boord van het schip geld ook onder andere aan de documenten van de Europese Commissie (13-05-2020/ C (2021) 3251 finaal) "COVID-19.  EU-Leidraad voor de leidende hervatting van toeristische diensten en voor gezondheidprototollen in horecagelegenheden”.  De regels aan boord zijn op de details van het Hotel Yacht Miró. Aangepast bovendien zijn de regels ook afhankelijk van de richtlijnen van de autoriteiten in het land waarin het schip verblijft, aanvullende maatregelen kunnen worden genomen.  Als de richtlijnen veranderen, worden de maatregelen hierop aangepast

.Inhoud:

 • Voorafgaand aan de reis
  • Instructie/ training van de bemanning
  • Maatregels aan boord
  • Organisatie van het bedrijf
  • Procedure bij Corona verdachten van gasten van bemanningsleden
  • enz.

Voor aanvang van de reis

Het Corona-protocol wordt voor de reis aan alle gasten meegedeeld.  Schriftelijk via het kantoor dat de reis bij Dutch Paradise heeft geboekt. Dit Per e-mail, minimaal 3 weken voor aanvang van de reis.  Aan de gasten wordt onder meer medegedeeld dat ze alleen aan boord welkom zijn als ze gezond zijn en geen symptomen hebben die duiden op een corona-infectie.  U wordt van tevoren gevraagd een korte vragenlijst in te vullen, die u bij het inchecken moet overleggen.  Daarnaast wijzen wij de gasten vooraf op hun persoonlijke verantwoordelijkheid.  De e-mail voor de reis bevat ook de huisregels.  Wij informeren de gasten ook over de regels van het dragen van mondmaskers in het land van verblijf en vragen hen de mondmaskers zelf mee te nemen.
Dutch Paradise zorgt voor een noodvoorziening mondmaskers op het schip.

Alle bemanningsleden/ personeel moeten een gezondheidsverklaring indienen voordat ze aan hun eerste reis beginnen.

3 instructie/ training van de bemanning
Voorafgaand aan de reizen organiseert de rederij een training over het Corona-protocol voor de bemanning. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

.Uitleg en praktijk van aanvullende hygiënemaatregelen zoals het extra reinigen van oppervlakken, deurkrukken, displays (koffiemachine), trapleuningen etc.|
.Uitleg en oefeningen over de afstandsregels in verschillende situaties: inchecken, in- en uitstappen, processen in de salon/ restaurant, eenrichtingsverkeer in de gangen en wachtruimtes.
.Uitleg en oefeningen over persoonlijke beschermingsmiddelen voor de bemanning.
Keuken- en schoonmaakpersoneel moet plastic handschoenen dragen.
De handschoenen worden regelmatig vervangen.
.Medewerkers dragen gezichtsmaskers overal waar de afstand van 1,5 meter niet altijd kan worden aangehouden (keuken, bediening aan tafel, assistentie bij het verlaten van het schip, enz.)
.Uitleg voor de bemanning, hoe Covid 19 klachten kunnen worden herkend door gasten of bemanningsleden en welke maatregelen in dit verband moeten worden genomen.
.De bemanning geeft het goede voorbeeld .Geen fysiek contact. Houd zoveel mogelijk .afstand van 1,5 m. Als dit niet mogelijk is, wordt mondbescherming gedragen.
.Handen regelmatig wassen / desinfecteren.
.Hoest en nies in de kromming van de arm.
.Gebruik papieren zakdoekjes.
.Alle bemanningsleden moeten voor hun eerste reis een gezondheidsverklaring overleggen.
.Als een van de bemanningsleden tijdens het reizen corona-symptomen krijgt, zullen zij / zij het schip onmiddellijk verlaten en worden vervangen door een andere medewerker.

Maatregelen aan boord
Algemene uitbreiding van hygiënemaatregelen

Dagelijkse infrarood temperatuur controle voor alle  opvarenden 

Ontmoeting met crew en gidsen:
.Wat werkt en wat kan er verbeterd worden?

. Hygiënevoorschriften voor passagiers in verschillende talen / pictogrammen / "infographic" in alle openbare ruimtes.
.De gasten worden regelmatig geïnformeerd over de maatregelen
Meerdere keren aan het begin van de reis, daarna eventueel.
.Vaste desinfectie op de volgende plaatsen:
.Bij de ingang van het schip, onder toezicht
.In de salon / restaurant
.Desinfecterende zeep en ontsmetting  middelen  in alle hutten,
.Regelmatige en zichtbare desinfectie van contactoppervlakken zoals deurknoppen, trapleuningen, tafels, rendieren, vensterbanken, lichtschakelaars, koffiemachines etc.

4. Algemene maatregelen om voldoende afstand te houden
.We Varen aan boord van Miró ***** met max. 10 gasten
.Aan boord wordt zoveel mogelijk ruimte gecreëerd voor de gasten en het personeel.
.Gasten zijn niet welkom in de stuurhut
.Ook heeft het personeel  zijn eigen privécabine
.De Miró is een ruim Hotel Yacht  ***** en vaart in de Corona tijd met Max  10 gasten
Met actief corona gevaar ( zie berichten aanwijzingen aanbevelingen  Veiligheids regio Limburg  )     op onze route met Max 6 Pers .  er is zo relatief veel ruimte  
.Looproutes aan boord worden samen bepaald en bepaald
.Voor zover mogelijk eenrichtingsverkeer,
.Afstandsmarkeringen bevinden zich op de benodigde punten (bijv. bij de ingang - salon, receptie, enz.)
.Minder stoelen, meer ruimte in alle kamers.
.Voor elke openbare ruimte legt de instructie uit hoeveel mensen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn.

5. Algemene maatregelen keuken & Salon
.Extra schoonmaak van de keuken.
.Service / bediening   zoveel mogelijk aan de bar en tafel
.Zo min mogelijk bemanningsleden in de keuken.
.Geen gasten of leveranciers in de keuken  of opslagruimte
.Personeel aan boord draagt wanneer nodig  handschoenen en gezichtsmaskers
(als een afstand van 1,5 m niet kan worden aangehouden).
.Glazen, bestek etc. worden altijd heet gewassen in de vaatwasser.
.Het Ontbijt / Eventueel Diner en /of  het gezellig samen zijn in de salon en op het dek met gepaste afstand
.De hele dag wordt geventileerd - pauze van 15 minuten tussen diensten voor reiniging en ventilatie.
. De gehele ruimte en het dek wordt gebruikt + strikte plaatsing van de tafels om een ​​.afstand van maximaal 1,5 m mogelijk te maken.
.Er worden wegwerp servetten en wegwerp placemats gebruikt.

6. Ontbijt
.Het ontbijt wordt van tevoren besproken en op maat verdeeld.
.Kies ook zoveel mogelijk uit verschillende soorten brood en beleg in individuele porties .en of verpakkingen. enzovoort.
.Alles wordt individueel per persoon geserveerd of eventueel op een dienblad per paar
.15 minuten pauze tussen ontbijt en rondleiding, voor schoonmaak en ventilatie..
7 lunchpakketten
.De gasten maken zelf hun lunchpakketten bij het ontbijt
.De lunchpakketten worden door de gasten zelf samengesteld, en ingepakt bij het ontbijt   ook geldt hier: beperkte maar wisselende selecties gedurende de week.
8 Diner/ Lunch
.Diner of lunch is privé en in het restaurant aan de haven - of via catering indien nodig aan boord en naar keuze.
. Indien het diner aan boord plaatsvindt, wordt dit vooraf afgesproken en besproken|
.Zoveel mogelijk reiniging en ventilatie. |
.Alle maaltijden worden individueel en /of per 2 personen geserveerd.
.Het dessert wordt indien mogelijk aan dek geserveerd.
.Tafel en /of Bar drinks worden geserveerd of in de zelfbediening/ zelf noteren
.Duidelijke instructies over het gebruik van de Bar
.Oppervlakken worden regelmatig schoongemaakt

9. Ventilatie
Er wordt zo vaak en zoveel mogelijk geventileerd. Overdag tijdens de bootsvaart, en ook als de gasten op de fiets zitten, staan ​​alle ramen en deuren altijd open. Dit geldt voor alle kamers.  Zelfs op de wisseldag worden de hutten zoveel mogelijk geventileerd, zowel natuurlijk als mechanisch. Filters van drinkwater en airconditioning in het algemeen worden regelmatig gecontroleerd, schoongemaakt en vervangen.

10. Het aan boord komen en/ van boord gaan
.Organiseer het inchecken zo goed mogelijk en houd altijd een afstand van 1,5 m.
.Elke gast presenteert de ingevulde Covid 19-vragenlijst, die hem vooraf per e- Mail is overhandigd./toegestuurd
.Bij het inchecken wordt elke gast gevraagd zijn contactgegevens achter te laten, zodat in geval van een infectie aan boord contact met de autoriteiten mogelijk is tot 14 dagen na het einde van de reis.
.Na het verstrijken van de 14 dagen worden deze gegevens vernietigd (volgens GDPR)
.De bemanning maakt de leuningen regelmatig schoon en zichtbaar voor gasten
.De bemanning en gids dragen zoveel als nodig handschoenen en gezichtsmaskers
.De bemanning en de reisleiders organiseren het moment waarop de passagiers het schip verlaten zodanig dat er voldoende afstand is.
.De ontscheping van passagiers wordt zoveel mogelijk verdeeld.
.De bemanning en de bemanning zetten de e-bikes aan land.
.Er wordt een afstand van 1,5 meter aangehouden.
.Gasten meenemen in overeenstemming met de 1,5 meter
.Nadat de bemanning en gidsen de fietsen hebben verplaatst, worden de handvatten gedesinfecteerd. Tijdens de fiets tour zijn de gasten zelf ervoor verantwoordelijk dat de handgrepen schoon zijn.
.Als er iemand aan boord gaat, is de bemanning altijd aanwezig om de gasten te begeleiden en de fietsen te stallen. Als alle fietsen op hun plaats staan, worden de handvatten weer schoongemaakt door de bemanning en /of de gids

11 Organisatie van fietstochten

. Gasten worden aangemoedigd om individueel te rijden.
.De bemanning en gidsen maken de handvatten aan het begin en het einde van de dag schoon. In de rest van de tijd is elke gast ervoor verantwoordelijk.
.Bij het fietsen in groep zorgt het zogenaamde "hoeksysteem" ervoor dat de renners voldoende afstand houden.
Vermijd het vormen van grotere groepen bij bezienswaardigheden.

Procedure bij vermoedelijke Corona besmetting bij gasten of bemanningsleden
.De op het moment van vermoedelijke besmetting worden de geldende voorschriften en meldingen strikt nageleefd.

Diversen Het direct afmeren naast andere schepen wordt zoveel mogelijk vermeden.
1. Maatregelen genomen door onze gasten
Bij aankomst moet een eigen-verklaring met betrekking tot persoonlijke gezondheid en alle persoonlijke contacten met risicopersonen worden opgemaakt.  Deze vragenlijst met slechts 4 vragen wordt meegestuurd met de reisdocumenten en moet door elke reiziger worden ondertekend en worden afgegeven bij het incheckenCorona-vragenlijst  Passagiers     

Naam…………………………………………………………………………………………………Nationaliteit………………
Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………………………………………   
Woonadres ……………………………………………………………………………………Postcode………………………

1. Heeft u de afgelopen 48 uur voor aankomst geleden of heeft u momenteel last van symptomen zoals koorts, hoesten, kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden, diarree of braken? ……………………………………………………………

 
2. Heeft u de afgelopen 2 weken direct contact gehad met mensen die besmet zijn met CoVID19? ……………………………………………………………………………………………………………….

3. Heeft u de afgelopen twee weken direct contact gehad met mensen die ervan verdacht werden in quarantaine te zijn vanwege CoVID19? ……………………………………….

4. Bent u de afgelopen 3 weken in een land geweest waarvoor bij terugkeer een 14-daagse quarantaine verplicht was. ………………………………………………………………………………

Als de 1e tot en met de 4e vraag met "ja" worden beantwoord, beslist de Haven arts en/of het lokaal ziekenhuis of een reis zonder CoVID19-test mogelijk is.

Als de 2e of 3e vraag met "ja" wordt beantwoord, is een reis helaas niet mogelijk.
Als een gast om een ​​van deze redenen niet kan meereizen, moeten de volledige annuleringskosten worden betaald.

Bent u besmet geraakt met CoVID19 of bent u binnen 2 weken ziek geworden met CoVID19 na een bezoek aan of reis met de Miró?  Moet u direct de kapitein van de Miró en/ of Dutch Paradise telefonisch en per e-mail informeren, zodat we direct preventieve maatregelen kunnen nemen en maatregelen kunnen nemen om alle direct betrokkenen te informeren.

Het is verplicht om een ​​neus- en mondbescherming (masker of gelaatsscherm) te dragen bij het aan boord gaan en bij het verplaatsen in de openbare ruimtes benedendeks - bijvoorbeeld op weg van de hut naar de uitgang of naar de salon. Zodra u aan tafel zit in de salon of op het open dek is het niet langer nodig om een ​​masker te dragen.

Kanne/ Riemst - Belgium –   heden naar waarheid verklaart   - Datum ………………………………………………. 

Handtekening………………………………………………….  Gelieve bij het inchecken in te leveren

Contact Information

Contact :
Dutch Paradise - Boat & Bike Charters 
Holland - Belgium - France  - Germanie    
E-mail: info@Dutchparadise.Com
Web - Site WWW.Dutchparadise.Com 

Phone Booking Office : Hotel Yacht Miró.  00 31 (0) 653152840
Capt. Mps . Miró. direct - and Emergency Phone on tour
00 31 (0) 653152840  

Office Fleet Owner + 31 (0) 651416183 Locatie