• Gentleman Yacht since 1916
  26 meter
 • Interieur
  Miró Gentleman Yacht
 • Route Limburgeois
  Nederland, België & Duitsland
 • Winterhotel Maastricht
  2 persoons luxe hut..2 persons Luxury cabin
 • Route Ravel
  Fiets - & vaar vakanties
 • Maastricht - Parijs
  Chateau de Pierrefonds

Prices &Conditions 2023
& Corona protocol
Please find underneath our price list for our various packages .

Bike-Barge Holidays - Route Limburg sensational /  Grensland Route (pp pw);
€ 875,- pp pw .   Route Ravel - € 895 pp pw , incl.  Logies breakfast + Lunch , incl. Electro bikerent, bedding, towels and afternoon tea pppw. Excl.Diners  Max. number of participants per trip 10 Guests   Route Ravel

Maastricht - Paris or Paris - Maastricht; and  Maastricht Valanciennes Brugge 
100 % All Incl. Open bar 

€ 2450,- pp 15 days. + € 275,- pp Taxes and fee   Incl. Luxe full board, incl. afternoon thee, fruit, towels and bedding - Laundry service
- E - Bike - Bike Guide etc . Max. number of participants per trip is 10 Guests.

a Possible fuel surcharge in: 2023
Fuel is Incl .the trip and/or Charters - Max. 5 Engine hours per day
If, as a result of extremes & the war in Ukraine, fuel prices unexpectedly and exceptionally rise above the calculated level of Jan 2023 ,
the shipping companies are unfortunately forced to pass on part of this as a fuel surcharge to the guests.

The exact amount of the surcharge will be determined on the day of departure based on the fuel price applicable at that time and communicated to the traveler. The fuel surcharge must be paid in cash upon arrival on board. Pay attention:
The surcharge is approximately € 2.50 to € 6.50 per person and travel day.

Business Charters (on request);
From € 650,- per day part

Luxe Dinner Cruise (max. 10 personen);
From € 50,- pp per daypart

Business of Family Party ask for offer;
From € 50,- pp per daypart

River Cruises;
€ 875,- pp pw logies + breakfast - € 1075, - pp pw luxe full board

Luxe Charters : Super All Inclusive;
From € 2.200,- pp pw super .all incl . open Bar incl. Excursions - tourguide . Local tranfers

Hotel - B & B stay;
From € 95,- 2 pers. luxe hut per night, logies + breakfast

Romantic Hotelweekend Maastricht;
€ 95,- = 2 pers. luxe hut per night logies + breakfast. incl. welcom drink, Cityinfo

Bed en Bike Arrangement;
From € 125,- 3 dagen Logies + ontbijt, routekaart en lunch pakket, incl. bikerent if not incl.; Electro Bike € 35 € p dag .

Depossit insurance  Boat and Bike Tours and Charters 12,50 pp /Booking 

Op alle reizen en Hotel / Fiets Vaar - arrangementen zijn de algemene voorwaarden Dutch Paradise bv van toepassing

Dutch Paradise BV. Belgium - Algemene Voorwaarden voor Vervoer-

Fiets - Vaar Vakanties – Events en/of B&B-overnachtingen .

Artikel 1-Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
A Vervoerder c.q. Organisator: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een klant.
b. Klant: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de vervoerder betreffende een vaartocht met gezagvoerder inclusief verblijf aan boord van een schip voor hem en/of zijn gasten.
c Gezagvoerder: schipper/kapitein die het gezag voert over het schip.
d. Gast: degene die zich op uitnodiging van de klant en met toestemming van de vervoerder aan boord van het schip bevindt.
e. Schip: het schip dat als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst of een daarmee vergelijkbaar schip
.f. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen vervoerder en klant waarbij de vervoerder zich tegenover de klant verbindt om de klant en/of zijn gasten tegen betaling op een schip te vervoeren of te herbergen
g. Vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.
h. Elektronisch: per e-mail of website.

The Dutch Paradise BV general terms and conditions 
Dutch Paradise BV. Belgium - General Conditions for Transport - Boat and Bike  Holidays – Charters - Events and / or B&B / Hotel Stay

Article 1 - Definitions
In these General Terms and Conditions the following terms have the following meanings:
A Carrier or Organizer: natural or legal person who concludes an agreement with a customer.
b. Customer: natural or legal person who concludes an agreement with the carrier regarding a trip with a captain, including accommodation on board a ship for him and / or his guests.
c Captain: skipper / captain who has authority over the ship.
d. Guest: the person who is on board the ship at the invitation of the customer and with the consent of the carrier.
e. Ship: the ship referred to as such in the agreement or a comparable ship’s. Agreement: any agreement between carrier and customer in which the carrier undertakes towards the customer to transport or accommodate the customer and / or his guests on a ship for a fee
g. Sailing trip: the entirety of sailing with and staying on board the ship during the period stated in the agreement.
h. Electronic: by email or website.

 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Dutch Paradise gelten für alle Charters - und Hotel- / Rad & Schiffsreise - Veranstaltungen und/oder B & B Nächtigungen
Dutch Paradise bv . Belgien - Allgemeine Geschäfts und Transport Bedingungen

Artikel 1 - Definitionen
In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben die folgenden Begriffe folgende Bedeutung: Ein Beförderer oder Veranstalter: natürliche oder juristische Person, die eine Vereinbarung mit einem Kunden abschließt.
b. Kunde: natürliche oder juristische Person, die mit dem Beförderer eine Vereinbarung über eine Reise mit einem Kapitän /Tour Führer schließt, einschließlich der Unterbringung an Bord eines Schiffes für ihn und / oder seine Gäste.
c Kapitän: Skipper / Kapitän, der die Autorität über das Schiff hat.
d. Gast: die Person, die auf Einladung des Kunden und mit Zustimmung des Beförderers an Bord des Schiffes ist.
e. Schiff: das in der Vereinbarung als solches bezeichnete Schiff oder ein vergleichbares Schiff
f. Vereinbarung: Jede Vereinbarung zwischen Spediteur und Kunde, in der sich der Spediteur gegenüber dem Kunden verpflichtet, den Kunden und / oder seine Gäste gegen eine Gebühr auf einem Schiff zu transportieren oder unterzubringen
g. Schifffahrt: das gesamte Fahren mit und der Aufenthalt an Bord des Schiffes während des in der Vereinbarung angegebenen Zeitraums.
h. Elektronisch: per E-Mail oder Website.

Artikel 2 -Toepasselijkheid
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die de vervoerder sluit met de klant.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen vervoerder en klant.
De klant wijst zijn gasten op de regels uit deze algemene voorwaarden.
De klant vrijwaart de vervoerder van alle aanspraken die de gast jegens de vervoerder maakt, voor zover aansprakelijkheid van de vervoerder uitgesloten zou zijn indien de klant deze aanspraak jegens de vervoerder zou maken.
3.Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan de vervoerder, in de ruimste zin des woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.
4.Deze voorwaarden zijn met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Article 2 – Applicability
1. These conditions apply to contracts concluded by the carrier with the customer.
2. These conditions apply between the carrier and the customer.
The customer informs his guests of the rules in these general terms and conditions. The customer indemnifies the carrier against all claims that the guest makes against the carrier, insofar as liability of the carrier would be excluded if the customer made this claim against the carrier.
3.These conditions also serve for the benefit of all natural and legal persons that the carrier, in the broadest sense of the word, uses or has used to conclude and / or execute the agreement.
4.These conditions apply to the exclusion and explicit rejection of any conditions applied by the customer, unless the parties expressly agree otherwise in writing.

Artikel 2 – Anwendbarkeit
1. Diese Bedingungen gelten für Verträge, die der Spediteur mit dem Kunden geschlossen hat.
2. Diese Bedingungen gelten zwischen dem Spediteur und dem Kunden.
Der Kunde macht seine Gäste auf die Regeln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufmerksam. Der Kunde stellt den Beförderer von allen Ansprüchen frei, die der Gast gegen den Beförderer geltend macht, sofern eine Haftung des Beförderers ausgeschlossen wäre, wenn der Kunde diesen Anspruch gegen den Beförderer geltend macht.
3.Diese Bedingungen dienen auch allen natürlichen und juristischen Personen, die der Beförderer im weitesten Sinne des Wortes beim Abschluss und / oder bei der Ausführung des Vertrags verwendet oder gemacht hat.
4.Diese Bedingungen gelten für den Ausschluss und die ausdrückliche Ablehnung von Bedingungen, die vom Kunden angewendet werden, sofern die Parteien nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbaren.

Artikel 3 - Het aanbod
1.Een algemeen aanbod van de vervoerder in de vorm van folders, advertenties of websites is vrijblijvend en moet worden opgevat als een uitnodiging tot onderhandeling.
2.De vervoerder brengt het individueel aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3.Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende 14 dagen na dagtekening.
4.Het aanbod vermeldt in ieder geval: ! de aard, de inhoud en de omvang van de door de vervoerder te verrichten diensten; !de totale prijs van de vaartocht, bij individuele boekingen per persoon en bij groepsboekingen per groep, en het percentage dat vooruit betaald dient te worden; ! de wijze en termijn van betaling;! de datum en het tijdstip van inscheping en van ontscheping. Het maximale aantal gasten per schip; ! bij individuele boekingen het voorbehoud van annulering door de vervoerder (plus de termijn waarbinnen) als het vereiste minimale aantal aanmeldingen niet wordt bereikt. ! een exemplaar van deze algemene voorwaarden, voor zover deze nog niet eerder zijn verstrekt.

Artikel 3 - Das Angebot
1. Ein allgemeines Angebot des Beförderers in Form von Ordnern, Anzeigen oder Websites ist unverbindlich und sollte als Aufforderung zur Verhandlung verstanden werden.
2. Der Beförderer macht das individuelle Angebot schriftlich oder elektronisch.
3.Das schriftliche oder elektronische Angebot wird datiert und ist während des angegebenen Zeitraums oder, falls kein Zeitraum verfügbar ist, für 14 Tage nach dem Datum unwiderruflich.
4. Das Angebot besagt auf jeden Fall: Art, Inhalt und Umfang der vom Beförderer zu erbringenden Dienstleistungen; den Gesamtpreis der Kreuzfahrt für Einzelbuchungen pro Person und für Gruppenbuchungen pro Gruppe sowie den im Voraus zu zahlenden Prozentsatz; ! die Art und Zahlungsfrist; Datum und Uhrzeit der Ein- und Ausschiffung. Die maximale Anzahl von Gästen pro Schiff; ! bei Einzelbuchungen die Stornierungsreservierung durch den Spediteur (zuzüglich der Frist, innerhalb derer) die erforderliche Mindestanzahl von Anmeldungen nicht erreicht wird. ! eine Kopie dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, falls nicht zuvor bereitgestellt.

Artikel 4 – Overeenkomst
1.De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de vervoerder een elektronische bevestiging naar de klant .
2. De overeenkomsten worden schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
3.Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de klant te worden verstrekt.

Article 4 – Agreement
1. The agreement is concluded by accepting the offer. In case of an electronic order, the carrier sends an electronic confirmation to the customer.
2. The agreements are recorded in writing or electronically.
3. A copy of a written agreement must be provided to the customer.

Artikel 4 – Vereinbarung
1. Der Vertrag wird durch Annahme des Angebots geschlossen. Bei einer elektronischen Bestellung sendet der Spediteur eine elektronische Bestätigung an den Kunden.
2. Die Vereinbarungen werden schriftlich oder elektronisch festgehalten.
3. Eine Kopie einer schriftlichen Vereinbarung muss dem Kunden zur Verfügung gestellt werden.

Artikel 5 -Betalingsvoorwaarden      
Garantie geregeld: STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Dutch Paradise gebruik van STO Garant, een door de AutoriteitConsument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.   Bij elk (reis) aanbod van Dutch Paradise op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).  
De werking  Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Dutch Paradise, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Dutch Paradise Mocht Dutch Paradise voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.  

Article 5 - Payment conditions 
A guarantee in place: STO Garant   In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, Dutch Paradise uses STO Garant, a guarantee scheme recognized by the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM). You can check that this is the case by visiting STO Garant’s website and verifying that the organization is listed as a participant (www.sto-garant.nl/en/members). You can find all information relating to STO Garant at www.sto-garant.nl/en. Whether STO Garant's guarantee applies to a particular (travel) offer made by Dutch Paradise is specified for that offer. The Guarantee Scheme specifies what the guarantee covers and which conditions apply. You can find the Guarantee Scheme on STO Garant's website

(www.sto- garant.nl/en/downloads).  How it works   If STO Garant's guarantee applies to your booking, you do not pay the booking amount to Dutch Paradise but instead into the escrow account belonging to Stichting Derdengelden Certo Escrow, a payment services provider registered with De Nederlandsche Bank (DNB) and the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). This trust account holds your payment in reserve until the trip booked has come to an end. The booking amount is then released to Dutch Paradise on the day after your trip ends. If Dutch Paradise should become financially insolvent before the end of your trip, STO Garant will implement the guarantee. The Guarantee Scheme details how you can make a claim under the guarantee in such cases.

Artikel 5 – Zahlungsbedingungen
Die Garantie gut geregelt: STO Garant  Um der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsverpflichtung zu entsprechen, nimmt Dutch Paradise die Dienste von STO Garant in Anspruch, eines von der Autoriteit Financiële Markten (AFM, der niederländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte) anerkannten Garantiesystems. Sie können dies auf der Teilnehmerseite von STO Garant überprüfen (www.sto- garant.nl/de/teilnehmer). Weitere Informationen über STO Garant stehen auf der Website www.sto-garant.nl/de.
Für jedes (Reise-)Angebot von Dutch Paradise wird für Sie auf dieser Website angeführt, ob die Garantie von STO Garant anwendbar ist. In der Beschreibung des Garantiesystems erfahren Sie, was zum Leistungsumfang der Garantie gehört und welche Bedingungen dabei gelten. Dieses Garantiesystem steht auf der Website von STO Garant www.sto-garant.nl/de/downloads).
Prinzip der Regelung  Wenn die Garantie von STO Garant für Ihre Buchung anwendbar ist, entrichten Sie den Reisebetrag nicht Dutch Paradise sondern zahlen ihn auf das Anderkonto der Stichting Derdengelden Certo Escrow ein, einem bei De Nederlandsche Bank (DNB, der niederländischen Zentralbank) und der Autoriteit Financiële Markten (AFM, der niederländischen

Article 5 Conditions de garantie:
TO Garant Dutch Paradise utilise STO Garant, un système de garantie reconnu par l'Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM), pour se conformer à la garantie légalement requise. Vous pouvez le vérifier via la page des participants de STO Garant (www.sto-garant.nl/deelnemers). Toutes les informations sur STO Garant sont disponibles sur www.sto-garant.nl. Avec chaque offre (voyage) de Dutch Paradise sur ce site Web, vous pouvez savoir si la garantie STO Garant s'applique. Dans le schéma de garantie, vous pouvez lire ce que la garantie implique et quelles conditions s'appliquent. Vous pouvez trouver ce système de garantie sur le site Web de STO Garant (www.stogarant.nl/downloads).  L'effet  Si la garantie STO Garant s'applique à votre réservation, vous ne payez pas la somme du voyage à Dutch Paradise, mais au compte tiers de Stichting Derdengelden Certo Escrow, une société enregistrée auprès de la Nederlandsche Bank (DNB) et de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). prestataire de services de paiement. Cette fondation tierce garantit votre somme de voyage jusqu'à après votre réservation. Le lendemain du voyage, la somme du voyage sera reversée à Dutch Paradise Si Dutch Paradise est en situation d'incapacité financière avant la fin de votre réservation, STO Garant effectuera la garantie. Dans le système de garantie, vous pouvez lire comment vous pouvez le réclamer dans ce cas.

 

Artikel  6 - Annulering
1.Als de klant de overeenkomst wil annuleren dient hij de vervoerder daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. De datum van ontvangst door de vervoerder wordt als datum van annulering aangemerkt.
2. In geval van annulering is de klant aan de vervoerder een gefixeerde schadeloosstelling van een percentage van de overeengekomen prijs verschuldigd, te weten:
Schadeloosstelling schip:15%
in geval van annulering tot 6 maanden voor afvaart ;30%  
in geval van annulering tot 5 maanden voor afvaart; 40%
in geval van annulering tot 4 maanden voor afvaart; 50%  
in geval van annulering tot 3 maanden voor afvaart; 60%
in geval van annulering tot 2 maanden voor afvaart ;90%  
in geval van annulering tot 1 maand voor afvaart of no show 100%  
3.Schadeloosstelling catering en overige diensten: 15%
in geval van annulering tot 2 maanden voor de afvaart; 25%
in geval van annulering tot 1  maand voor de afvaart; 50%
in geval van annulering tot 2  weken voor de afvaart; 75%
in geval van annulering tot 1    week voor de afvaart; 95%
in geval van annulering  tot en met 1 dag voor de afvaart  of no Show 100 %
4.De klant kan de vervoerder tot uiterlijk 7 dagen vóór vertrek om een indeplaatsstelling verzoeken. Degene die de klant vervangt dient te voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden. De klant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de nog verschuldigde prijs van de vaartocht, de wijzigingskosten ad € 50,00 en eventuele extra kosten.
5. De klant die de overeenkomst annuleert, is gehouden de annuleringskosten volgens, in overeenstemming met het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij de werkelijke schade aantoonbaar 15% hoger ligt dan het gefixeerde bedrag, in welkgeval de klant dat aantoonbare hogere bedrag verschuldigd is. Dit bedrag kan niet meer bedragen dan de maximale prijs van de overeenkomst. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
6.De vervoerder kan de overeenkomst annuleren als hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de klant daarvan direct en vóór het begin van het arrangement en/of vaartocht van in kennis stelt.
7.De vervoerder kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
8.In de hierboven in lid 6 en 7 genoemde gevallen betaalt de vervoerder alle door de klant voor de vaartocht reeds betaalde bedragen volledig terug zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Article  6 – Cancellation
1. If the customer wishes to cancel the agreement, he must inform the carrier of this in writing or electronically as soon as possible. The date of receipt by the carrier is regarded as the date of cancellation.
2. In case of cancellation, the customer owes the carrier a fixed compensation of a percentage of the agreed price, namely:
Compensation for ship: 15%
in case of cancellation up to 6 months before departure; 30%
in case of cancellation up to 5 months before departure; 40%
in case of cancellation up to 4 months before departure; 50%
in case of cancellation up to 3 months before departure; 60%
in case of cancellation up to 2 months before departure; 90%
in case of cancellation up to 1 month before departure or no show 100%
3. Indemnification for catering and other services: 15%
in case of cancellation up to 2 months before departure; 25%
in case of cancellation up to 1 month before departure; 50%
in case of cancellation up to 2 weeks before departure; 75%
in case of cancellation up to 1 week before departure; 95%
in case of cancellation up to 1 day before departure or no show 100%
4.The customer can request a substitution from the carrier up to 7 days before departure. The person who replaces the customer must meet all conditions attached to the agreement. The customer and the person replacing him are jointly and severally liable for payment of the price of the cruise still owed, the change costs of € 50.00 and any additional costs.
5.The customer who cancels the agreement is obliged to pay the cancellation costs in accordance with the provisions of the previous paragraphs, unless the actual damage is demonstrably 15% higher than the fixed amount, in which case the customer owes that demonstrably higher amount. is. This amount cannot exceed the maximum price of the agreement. Damage is understood to mean loss suffered and loss of profit.
6. The carrier can cancel the agreement if he is unable to execute the agreement due to unavoidable and extraordinary circumstances and he informs the customer of this immediately and before the start of the arrangement and / or cruise.
7.The carrier can terminate the agreement within the period stated in the offer if the number of registrations is less than the required minimum number of participants announced prior to booking.
8. In the cases referred to in paragraphs 6 and 7 above, the carrier will fully refund all amounts already paid by the customer for the trip without owing compensation.

Artikel  6 – Stornierung
1. Wenn der Kunde vom Vertrag zurücktreten möchte, muss er dies dem Spediteur / Veranstalter  so bald wie möglich schriftlich oder elektronisch mitteilen. Das Datum des Eingangs beim Spediteur gilt als Datum der Stornierung.
2. Im Falle einer Stornierung schuldet der Kunde dem Spediteur eine feste Entschädigung in Höhe eines Prozentsatzes des vereinbarten Preises, nämlich:
Entschädigung für Schiff: 15%
im Falle einer Stornierung bis zu 6 Monate vor Reiseantritt 30%.
im Falle einer Stornierung bis zu 5 Monate vor Reiseantritt; 40%
im Falle einer Stornierung bis zu 4 Monate vor Reiseantritt; 50%
im Falle einer Stornierung bis zu 3 Monate vor Reiseantritt; 60%
im Falle einer Stornierung bis zu 2 Monate vor Reiseantritt 90%.
im Falle einer Stornierung bis zu 1 Monat vor Reiseantritt oder Nichterscheinen 100%
3. Entschädigung für Catering und andere Dienstleistungen: 15%
im Falle einer Stornierung bis zu 2 Monate vor Reiseantritt; 25%
im Falle einer Stornierung bis zu 1 Monat vor Reiseantritt; 50%
im Falle einer Stornierung bis zu 2 Wochen vor Reiseantritt; 75%
im Falle einer Stornierung bis 1 Woche vor Reiseantritt; 95%
im Falle einer Stornierung bis zu 1 Tag vor Reiseantritt oder Nichterscheinen 100%
4. Der Kunde kann bis zu 7 Tage vor Reiseantritt beim Spediteur einen Ersatz beantragen. Die Person, die den Kunden ersetzt, muss alle mit der Vereinbarung verbundenen Bedingungen erfüllen. Der Kunde und die ihn ersetzende Person haften gesamtschuldnerisch für die Zahlung des noch geschuldeten Kreuzfahrtpreises, der Änderungskosten in Höhe von 50,00 € und etwaiger zusätzlicher Kosten.
5.Der Kunde, der den Vertrag kündigt, ist verpflichtet, die Stornierungskosten gemäß den Bestimmungen der vorhergehenden Absätze zu zahlen, es sei denn, der tatsächliche Schaden ist nachweislich 15% höher als der feste Betrag. In diesem Fall schuldet der Kunde diesen nachweislich höheren Betrag. ist. Dieser Betrag darf den Höchstpreis der Vereinbarung nicht überschreiten. Unter Schaden werden der erlittene Verlust und der entgangene Gewinn verstanden.
6. Der Beförderer kann den Vertrag kündigen, wenn er den Vertrag aufgrund unvermeidbarer und außergewöhnlicher Umstände nicht ausführen kann, und informiert den Kunden unverzüglich und vor Beginn des Arrangements und / oder der Kreuzfahrt darüber.
7.Der Spediteur kann den Vertrag innerhalb der im Angebot angegebenen Frist kündigen, wenn die Anzahl der Anmeldungen unter der vor der Buchung angekündigten Mindestteilnehmerzahl liegt.
8. In den in den Absätzen 6 und 7 genannten Fällen erstattet der Beförderer alle vom Kunden bereits für die Reise gezahlten Beträge ohne Entschädigung.

Artikel 7 -Rechten en plichten van de vervoerder
1.De vervoerder staat ervoor in dat het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften en minimaal voorzien is van een deugdelijke veiligheidsuitrusting.
2.De vaarroute wordt door de vervoerder en/of de gezagvoerder in overleg met de klant bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
3.Te allen tijde is de vervoerder en/of de gezagvoerder bevoegd om op grond van (te verwachten) nautische en/of meteorologische gronden de vaartocht te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of aankomsten het tijdelijk niet uitvaren. Onder nautische en/of meteorologische gronden wordt onder andere verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het schip.
4. In de gevallen in het vorige lid genoemd zal de vervoerder en/of gezagvoerder in overleg met de klant trachten tot een andere oplossing te komen. Eventuele extra kosten, voor zover redelijk, komen voor rekening van de klant. De vervoerder en/of gezagvoerder beslist of de gekozen oplossing in redelijkheid uitvoerbaar is.
5. Als het overeengekomen schip en/of de gezagvoerder onverhoopt niet beschikbaar is/zijn, is de vervoerder gerechtigd een gelijkwaardig ander schip c.q. een andere gezagvoerder in te zetten. Mocht dit niet mogelijk zijn en de niet-beschikbaarheid het gevolg zijn van een oorzaak die een zorgvuldig vervoerder niet had kunnen voorkomen, dan is de vervoerder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6. De vervoerder kan tot een en twintig dagen voor aanvang van de vaartocht de prijs verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de vervoerder aan op welke wijze de verhoging is berekend. De klant heeft in het geval de verhoging meer dan 15% bedraagt het recht de overeenkomst binnen tien dagen na ontvangst van deze schriftelijke mededeling kosteloos op te zeggen.
7. De vervoerder kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers.
8. De vervoerder wijst de klant op de verplichting van artikel 8 lid 9. 9
.De vervoerder maakt samen met de klant afspraken over de betaling van haven-, brug-, sluis-en loodsgelden, plaatselijke belastingen en andersoortige heffingen zoals toeristenbelasting en brandstofkosten.

Article 7 - Rights and obligations of the carrier
1. The carrier guarantees that the ship and the crew meet the legal requirements and are at least provided with proper safety equipment.
2. The sailing route is determined by the carrier and / or the captain in consultation with the customer, unless agreed otherwise.
3. The carrier and / or the captain is at all times authorized to change the sailing trip on the basis of (expected) nautical and / or meteorological reasons. This also includes changing the place of departure and / or arrivals to temporarily not sail out. Nautical and / or meteorological grounds include weather conditions, the tide, blockage of waterways and the condition of the ship.
4. In the cases mentioned in the previous paragraph, the carrier and / or captain will try to reach a different solution in consultation with the customer. Any additional costs, insofar as reasonable, will be charged to the customer. The carrier and / or captain decides whether the chosen solution is reasonably practicable.
5. If the agreed ship and / or the captain is unexpectedly unavailable, the carrier is entitled to deploy an equivalent other ship or another captain. If this is not possible and the unavailability is the result of a cause that a careful carrier could not have prevented, the carrier is entitled to terminate the agreement.
6. The carrier may raise the price up to twenty-one days before the start of the sailing trip in connection with changes in the transport costs (including fuel costs) or the taxes and levies due. When applying this provision, the carrier will indicate how the increase has been calculated. In the event that the increase exceeds 15%, the customer has the right to terminate the agreement free of charge within ten days of receipt of this written notification.
7. The carrier can terminate the agreement within the period stated in the offer if the number of registrations is less than the minimum number of participants required prior to booking.
8. The carrier informs the customer of the obligation in Article 8, paragraph 9. 9 The carrier makes agreements with the customer about the payment of port, bridge, lock and pilot fees, local taxes and other levies such as tourist tax and fuel costs.

Artikel 7 - Rechte und Pflichten des Beförderers/Veranstalter
1. Der Beförderer garantiert, dass das Schiff und die Besatzung die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und zumindest mit angemessener Sicherheitsausrüstung ausgestattet sind.
2. Die route wird vom Beförderer und / oder vom Kapitän in Absprache mit dem Kunden festgelegt, sofern nicht anders vereinbart.
3. Der Beförderer und / oder der Kapitän ist jederzeit berechtigt, den Schiffstörn aus (erwarteten) nautischen und / oder meteorologischen Gründen zu ändern. Dies beinhaltet auch das Ändern des Abfahrts- und / oder Ankunftsortes, um vorübergehend nicht abzusegeln. Zu den nautischen und / oder meteorologischen Gründen gehören Wetterbedingungen, Gezeiten, Verstopfung der Wasserstraßen und der Zustand des Schiffes.
4. In den im vorherigen Absatz genannten Fällen wird der Beförderer und / oder Kapitän in Absprache mit dem Kunden versuchen, eine andere Lösung zu finden. Alle zusätzlichen Kosten, soweit angemessen, werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Der Beförderer und / oder Kapitän entscheidet, ob die gewählte Lösung vernünftigerweise praktikabel ist.
5. Wenn das vereinbarte Schiff und / oder der Kapitän unerwartet nicht verfügbar sind, ist der Beförderer berechtigt, ein gleichwertiges anderes Schiff oder einen anderen Kapitän einzusetzen. Ist dies nicht möglich und die Nichtverfügbarkeit auf einen Grund zurückzuführen, den ein vorsichtiger Spediteur nicht hätte verhindern können, ist der Spediteur berechtigt, den Vertrag zu kündigen.
6. Der Beförderer kann den Preis bis zu einundzwanzig Tage vor Beginn des Schiffs Törns im Zusammenhang mit Änderungen der Transportkosten (einschließlich Treibstoffkosten) oder der fälligen Steuern und Abgaben erhöhen. Bei Anwendung dieser Bestimmung gibt der Beförderer an, wie die Erhöhung berechnet wurde. Für den Fall, dass die Erhöhung 15% übersteigt, hat der Kunde das Recht, den Vertrag innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt dieser schriftlichen Mitteilung kostenlos zu kündigen.
7. Der Spediteur kann den Vertrag innerhalb der im Angebot angegebenen Frist kündigen, wenn die Anzahl der Anmeldungen unter der vor der Buchung erforderlichen Mindestteilnehmerzahl liegt.
8. Der Beförderer macht den Kunden auf die Verpflichtung in Artikel 8 Absatz 9 aufmerksam.
9 Der Beförderer trifft mit dem Kunden Vereinbarungen über die Zahlung von Hafen-, Brücken-, Schleusen- und Lotsengebühren, lokalen Steuern und anderen Abgaben wie Kurtaxe und Treibstoffkosten.

Artikel 8 - rechten en plichten van de klant
1.De klant is verplicht de vervoerder of diens vertegenwoordiger uiterlijk bij aanvang van de vaartocht een lijst met de namen van de gasten inclusief telefoonnummers + e mail adres van contactpersonen te overhandigen.
2.Aan het einde van de overeengekomen vaarperiode dient de klant ervoor zorg te dragen dat het schip in dezelfde staat verkeert als bij aanvang van de overeengekomen vaarperiode voor zover dit binnen zijn invloedsfeer ligt.
3.Indien de klant niet heeft gehandeld conform het bepaalde in het vorige lid dan is de vervoerder gerechtigd op kosten van de klant het schip in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de overeengekomen vaarperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.
4. De klant en zijn gasten dienen te allen tijde de aanwijzingen van de vervoerder en/of gezagvoerder en/of andere bemanningsleden op te volgen. Dit geldt met name ten aanzien van de voorschriften en aanwijzingen welke in het belang zijn van de orde en de veiligheid.
5. De klant verschaft bij eventuele zelfverzorging om niet, de gezagvoerder en eventueel aanwezige bemanning, de mogelijkheid gebruik te maken van de aan boord aanwezige catering. Wordt niet aan boord gegeten, dan wordt in de huurprijs een bedrag voor catering van de gezagvoerder en bemanning opgenomen.
6. De bagage van de klant en zijn gasten dient zodanig van omvang te zijn en zodanig geplaatst te worden dat hierdoor geen hinder wordt veroorzaakt.
Dit ter beoordeling van de gezagvoerder. Toegestane bagage omvat de met de hand draagbare normaal benodigde artikelen voor persoonlijk gebruik van de klant en/of gast, niet zijnde eten en/of drinken, die een klant en/of gast als gemakkelijk in één keer mee kan voeren; verpakt in zachte kleine samenvouwbare koffers, tassen, plunjezakken en/of rugzakken.
7. Het door de klant en/of zijn gasten aan boord brengen of hebben van gevaarlijke stoffen, wapens, drugs of smokkelwaar is verboden. Bij overtreding zal gezagvoerder hiervan direct aangifte doen bij de Handhavende en /of bevoegde autoriteiten.
8. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is het verboden huisdieren aan boord te brengen of te hebben.  Aan boord te roken en/of open vuur te maken, eigen meegebrachte dranken of voedings middelen aan dek of in de salon te gebruiken. Niet algemeen aanvaardbaar - onaangepast en/of grof gedrag, te vertonen . Dronkenschap en/of het zijn onder invloed zijn van drugs , mede Fysiek en/of verbaal geweld tegenover bemanning en/of mede opvarende en of bezoekers, ook in havens of aan de wal wordt niet getolereerd
9. De klant wijst zijn gasten op de bepalingen uit deze voorwaarden die voor hen van toepassing zijn.

Article 8 - rights and obligations of the customer
1. The customer is obliged to provide the carrier or his representative with a list of the names of the guests including telephone numbers + e-mail address of contact persons at the latest at the start of the cruise.
2. At the end of the agreed sailing period, the customer must ensure that the ship is in the same condition as at the start of the agreed sailing period, insofar as this lies within its sphere of influence.
3. If the customer has not acted in accordance with the provisions of the previous paragraph, the carrier is entitled, at the cost of the customer, to restore the ship to the condition it was in at the start of the agreed sailing period. The latter does not apply if the aforementioned costs are covered by the insurance.
4. The customer and his guests must at all times follow the instructions of the carrier and / or captain and / or other crew members. This applies in particular with regard to regulations and instructions which are in the interest of order and safety.
5. In the event of self-catering free of charge, the customer provides the captain and any crew present with the opportunity to make use of the catering on board. If you do not eat on board, the rental price will include an amount for catering from the captain and crew.
6. The luggage of the customer and his guests must be of such size and placed so that it does not cause any nuisance.
This is at the discretion of the captain. Baggage Allowance includes the hand-portable normally needed items for the personal use of the customer and / or guest, other than food and / or drinks, which a customer and / or guest may easily carry at once; packed in soft small collapsible suitcases, bags, duffel bags and / or backpacks.
7. It is prohibited to bring or have on board dangerous goods, weapons, drugs or contraband by the customer and / or his guests. In the event of a violation, the captain will report this immediately to the Enforcement and / or competent authorities.
8. Without express prior permission it is prohibited to bring or have pets on board. To smoke on board and / or to make an open fire, to use your own drinks or foodstuffs on deck or in the saloon. Not generally acceptable - display maladaptive and / or rude behavior. Drunkenness and / or being under the influence of drugs, including physical and / or verbal abuse towards crew and / or crew and / or visitors, including in ports or on shore, will not be tolerated. from these terms and conditions that apply to them.

Artikel 8 - Rechte und Pflichten des Kunden
1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Beförderer oder seinem Vertreter spätestens zu Beginn der Kreuzfahrt eine Liste mit den Namen der Gäste einschließlich Telefonnummern + E-Mail-Adresse der Kontaktpersonen zur Verfügung zu stellen.
2. Am Ende der vereinbarten Segelperiode hat der Kunde sicherzustellen, dass sich das Schiff in demselben Zustand befindet wie zu Beginn der vereinbarten Segelperiode, sofern dies in seinem Einflussbereich liegt.
3. Hat der Kunde nicht gemäß den Bestimmungen des vorstehenden Absatzes gehandelt, ist der Beförderer auf Kosten des Kunden berechtigt, das Schiff wieder in den Zustand zu versetzen, in dem es sich zu Beginn der vereinbarten Segelzeit befand. Letzteres gilt nicht, wenn die vorgenannten Kosten durch die Versicherung gedeckt sind.
4. Der Kunde und seine Gäste müssen jederzeit die Anweisungen des Beförderers und / oder des Kapitäns und / oder anderer Besatzungsmitglieder befolgen. Dies gilt insbesondere für Vorschriften und Anweisungen, die im Interesse der Ordnung und Sicherheit liegen.
5. Im Falle einer kostenlosen Selbstverpflegung bietet der Kunde dem Kapitän und der anwesenden Besatzung die Möglichkeit, die Verpflegung an Bord zu nutzen. Wenn Sie nicht an Bord essen, beinhaltet der Mietpreis einen Verpflegungsbetrag des Kapitäns und der Besatzung.
6. Das Gepäck des Kunden und seiner Gäste muss so groß und platziert sein, dass es keine Belästigungen verursacht. Dies liegt im Ermessen des Kapitäns. Die Freigepäckmenge umfasst die tragbaren, normalerweise benötigten Gegenstände für den persönlichen Gebrauch des Kunden und / oder Gastes, ausgenommen Speisen und / oder Getränke, die ein Kunde und / oder Gast leicht auf einmal tragen kann. verpackt in weichen kleinen zusammenklappbaren Koffern, Taschen, Seesäcken und / oder Rucksäcken.
7. Das Mitbringen oder Mitführen gefährlicher Substanzen, Waffen, Drogen oder Schmuggelware durch den Kunden und / oder seine Gäste ist verboten. Im Falle eines Verstoßes wird der Kapitän dies unverzüglich der Vollstreckung und / oder den zuständigen Behörden melden.
8. Es ist verboten,  Haustiere ohne ausdrückliche vorherige Genehmigung mitzubringen oder an Bord zu haben. An Bord zu rauchen und / oder ein offenes Feuer zu machen, eigene Getränke oder Lebensmittel an Deck oder im Salon zu verwenden. Ein  Nicht allgemein akzeptabel - schlecht angepasstes und / oder unhöfliches Verhalten an zu zeigen. Betrunkenheit und / oder Drogeneinfluss, einschließlich körperlicher und / oder verbaler Misshandlung gegenüber Besatzung und / andere Gaste , und Besucher, auch in Häfen oder an Land, Wirt nicht toleriert  9. Der Kunde macht seine Gäste auf die für sie geltenden Bestimmungen dieser Bedingungen aufmerksam.

Artikel 9 -Ontbinding en opschorting
1.Indien één der partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, dan is de wederpartij bevoegd de daartegenover staande verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de opschorting of ontbinding niet rechtvaardigt.
2.Ontbinding van de overeenkomst is in ieder geval mogelijk als;-de wederpartij failleert, aan deze surseance van betaling wordt verleend, er sprake is van schuldsanering, dan wel onder curatele wordt gesteld;-de wederpartij niet binnen 14 dagen na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt.-door de vervoerder als er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 8 lid 4, 6,7 of 8.-het betreffende schip door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is en het ondanks het leveren van voldoende inspanning door de vervoerder niet mogelijk is tijdig een ander vergelijkbaar schip aan te bieden.-door de vervoerder als binnen de in de aanbieding vermelde termijn het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
3.Opzegging of ontbinding dient met vermelding van de gronden waarop deze is gebaseerd, schriftelijk te geschieden. De overeenkomst wordt geacht buitenrechtelijk te zijn ontbonden nadat de opzeggingsbrief is ontvangen, maar in ieder geval 5 dagen na verzending van de opzeggingsbrief.
4.Indien de oorzaak van de opzegging of ontbinding aan de klant en of gasten kan worden toegerekend, komt de schade die hieruit voortvloeit voor rekening van de klant.
5.De klant kan in het geval van ontbinding door de vervoerder aanspraak maken op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming de vervoerder niet kan worden toegerekend. Deze schadevergoeding is beperkt tot de overeengekomen prijs voor de vaartocht.

Article 9 - Dissolution and suspension
1.If one of the parties fails to fulfill its obligation under the agreement, the other party is entitled to suspend the corresponding obligation or to dissolve the agreement, unless the shortcoming does not justify the suspension or dissolution due to its special nature or minor significance.
2. Dissolution of the agreement is in any case possible if: - the other party fails, this suspension of payments is granted, there is debt rescheduling, or is placed under guardianship; - the other party is not in default within 14 days after written notice of default. has been complied with its obligations under the agreement.-by the carrier if there is a situation as referred to in Article 8, paragraph 4, 6.7 or 8.-the ship in question is not available due to unforeseen circumstances and despite delivery of sufficient effort by the carrier, it is not possible to offer another comparable ship in a timely manner. - by the carrier if, within the period stated in the offer, the number of registrations is less than the minimum number of participants required prior to booking.
3. Cancellation or dissolution must be stated in writing, stating the grounds on which it is based. The agreement is deemed to be dissolved extrajudicially after the cancellation letter has been received, but in any case, 5 days after the cancellation letter has been sent.
4. If the cause of the cancellation or dissolution can be attributed to the customer and / or guests, the damage resulting from this will be borne by the customer.
5. In the event of dissolution by the carrier, the customer can claim compensation for any damage suffered by him, unless the shortcoming cannot be attributed to the carrier. This compensation is limited to the agreed price for the cruise.

Artikel 9 - Auflösung und Aussetzung
1. Wenn eine der Parteien ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht nachkommt, ist die andere Partei berechtigt, die entgegengesetzte Verpflichtung auszusetzen oder die Vereinbarung aufzulösen, es sei denn, der Mangel rechtfertigt die Aussetzung oder Auflösung aufgrund ihrer besonderen Natur oder geringen Bedeutung nicht.
2. Die Auflösung des Vertrages ist in jedem Fall möglich, wenn: - die andere Partei versagt, diese Zahlungsaussetzung gewährt wird, eine Umschuldung erfolgt oder unter Vormundschaft gestellt wird; - die andere Partei nicht innerhalb von 14 Tagen nach schriftlicher In Verzug Setzung in Verzug gerät. wurde seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nachgekommen. - vom Beförderer, wenn eine Situation gemäß Artikel 8, Absätze 4, 6.7 oder 8 vorliegt. - Das betreffende Schiff ist aufgrund unvorhergesehener Umstände und trotz Lieferung nicht verfügbar Bei ausreichendem Aufwand des Beförderers ist es nicht möglich, ein anderes vergleichbares Schiff rechtzeitig anzubieten. - durch den Beförderer, wenn innerhalb des im Angebot angegebenen Zeitraums die Anzahl der Anmeldungen geringer ist als die vor der Buchung erforderliche Mindestteilnehmerzahl.
3. Die Stornierung oder Auflösung muss schriftlich unter Angabe der Gründe erfolgen, auf denen sie beruht. Die Vereinbarung gilt als außergerichtlich aufgelöst, nachdem das Kündigungsschreiben eingegangen ist, in jedem Fall jedoch 5 Tage nach Absendung des Kündigungsschreibens.
4. Kann der Grund für die Stornierung oder Auflösung dem Kunden und / oder den Gästen zugeschrieben werden, trägt der Kunde den daraus resultierenden Schaden.
5. Im Falle der Auflösung durch den Beförderer kann der Kunde eine Entschädigung für den ihm entstandenen Schaden verlangen, es sei denn, der Mangel kann nicht dem Beförderer/anbieter zugeschrieben werden. Diese Entschädigung ist auf den vereinbarten Preis für die Kreuzfahrt oder Leistung begrenzt.

Artikel 10–Aansprakelijkheid
1.De aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade is beperkt tot driemaal het bedrag van de vaartocht tenzij sprake is van persoonlijk letsel of de schade is veroorzaakt door opzettelijke dan wel nalatig handelen van de vervoerder.
2.Indien erop een uitgevoerde dienst een Verdrag of Verordening van toepassing is, kan de vervoerder zich op de daarin opgenomen uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid beroepen.
3.De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering tot schadevergoeding is één jaar.
4.De vervoerder is niet aansprakelijk indien de klant/gast zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering.
5.Indien de vervoerder bewijst dat schuld of nalatigheid van de klant en/of gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van de vervoerder daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.
6.De vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan bagage of bezittingen ( waaronder eigen of gehuurde fietsen , contant geld, sieraden, elektronische apparatuur of andere kostbaarheden) als dit het gevolg is van onvoldoende zorg van de klant, hieronder wordt mede verstaan het onbeheerd achterlaten van fietsen en/of kostbare bezittingen op de wal, of aan boord v/h  schip.
7.De klant is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door hem en/of door gasten/bezoekers die op zijn uitnodiging aan boord van het schip verblijven, en/of deelnemen aan in het in de overeengekomen arrangementen georganiseerde activiteiten  tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of nalaten van de vervoerder en/of de gezagvoerder.
8.De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, afwijking van de overeengekomen aanvangs-en/of eindtijd of de terbeschikkingstelling van een vervangend schip omdat het overeengekomen schip wegens onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.

Article 10 – Liability
1.The liability of the carrier for damage is limited to three times the amount of the trip, unless there is personal injury, or the damage is caused by deliberate or negligent actions on the part of the carrier.
2. If a service performed is subject to a Convention or Regulation, the carrier may invoke the exclusion or limitation of its liability contained therein.
3. The limitation period for submitting a claim for compensation is one year.
4. The carrier is not liable if the customer / guest has been able to recover his damage under an insurance policy taken out by him.
5.If the carrier proves that the fault and negligence of the customer and / or guest caused the damage or contributed to it, the liability of the carrier is wholly or partly canceled.
6.The carrier is not liable for loss of or damage to luggage or belongings (including own or rented bicycles, cash, jewelry, electronic equipment or other valuables) if this is the result of insufficient care by the customer, this also includes leaving unattended bicycles and / or valuable belongings on the shore or on board the ship.
7. The customer is liable for all damage caused by him and / or by guests / visitors who stay on board the ship on his invitation and / or participate in activities organized in the agreed arrangements, unless the damage is due count on the acts or omissions of the carrier and / or the captain.
8. The carrier is not liable for damage caused by delay, deviation from the agreed start and / or end time or the provision of a replacement ship because the agreed ship is not available due to unforeseen circumstances.

Artikel 10 – Haftung
1. Die Haftung des Beförderers / Veranstalter für Schäden ist auf das Dreifache des Reisebetrags begrenzt, es sei denn, es liegt eine Körperverletzung vor oder der Schaden wird durch vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen des Beförderers verursacht.
2. Unterliegt eine erbrachte Dienstleistung einem Übereinkommen oder einer Verordnung, kann sich der Beförderer auf den Ausschluss oder die Beschränkung seiner darin enthaltenen Haftung berufen.
3. Die Verjährungsfrist für die Einreichung eines Schadensersatzanspruchs beträgt ein Jahr.
4. Der Beförderer haftet nicht, wenn der Kunde / Gast seinen Schaden im Rahmen einer von ihm abgeschlossenen Versicherung zurückerhalten konnte.
5.Wenn der Beförderer nachweist, dass das Verschulden und die Fahrlässigkeit des Kunden und / oder des Gastes den Schaden verursacht oder dazu beigetragen haben, wird die Haftung des Beförderers ganz oder teilweise aufgehoben.
6. Der Beförderer haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Gepäck oder Gegenständen (einschließlich eigener oder gemieteter Fahrräder, Bargeld, Schmuck, elektronischer Ausrüstung oder anderer Wertsachen), wenn dies auf unzureichende Pflege durch den Kunden zurückzuführen ist unbeaufsichtigte Fahrräder und / oder wertvolle Gegenstände am Ufer oder an Bord des Schiffes lassen.
7. Der Kunde haftet für alle Schäden, die von ihm und / oder von Gästen / Besuchern verursacht werden, die auf seine Einladung an Bord des Schiffes bleiben und / oder an Aktivitäten teilnehmen, die in den vereinbarten Vereinbarungen organisiert sind, es sei denn, der Schaden ist fällig rechnen Sie mit den Handlungen oder Unterlassungen des Beförderers und / oder des Kapitäns.
8. Der Beförderer haftet nicht für Schäden, die durch Verspätung, Abweichung von der vereinbarten Start- und / oder Endzeit oder die Bereitstellung eines Ersatzschiffs verursacht werden, da das vereinbarte Schiff aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht verfügbar ist.

Artikel 11-Overmacht
1.Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de vervoerder niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen
2.Onder overmacht wordt mede verstaan een averij aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die de vervoerder had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
3.Indien de gezagvoerder van mening is dat het, gelet op de weersomstandigheden al dan niet in combinatie met de aard van het schip en de groep opvarenden, niet verantwoord is een vaart uit te voeren heeft dit ook te gelden als overmacht.
4. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de vervoerder recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten voor zover deze zijn gemaakt voordat er sprake was van de overmacht situatie die tot ontbinding van de overeenkomst heeft geleid en voor zover de klant daarbij gebaat is.

Article 11-Force majeure
1. Force majeure is understood to mean any unforeseeable circumstance as a result of which the performance of the agreement is delayed or prevented, insofar as this circumstance cannot be avoided by the carrier and it is not based on the law, the agreement or social views for his account must be paid
2. Force majeure also includes damage to the ship, as a result of which the ship can no longer be used for the agreed purpose and the damage is not due to circumstances that the carrier could or should have foreseen or prevented.
3.If the captain is of the opinion that, in view of the weather conditions, whether or not in combination with the nature of the ship and the group of passengers, it is not responsible to carry out a voyage, this also counts as force majeure.
4. After termination of the agreement on the grounds of force majeure, the carrier is entitled to compensation of the costs incurred by him insofar as these were incurred before the force majeure situation led to the termination of the agreement and insofar as the customer thereby benefits.

Artikel 11 - Höhere Gewalt
1. Unter höherer Gewalt sind alle unvorhersehbaren Umstände zu verstehen, aufgrund derer die Erfüllung der Vereinbarung verzögert oder verhindert wird, sofern dieser Umstand vom Beförderer nicht vermieden werden kann und nicht auf dem Gesetz, der Vereinbarung oder den sozialen Ansichten von beruht sein Konto muss bezahlt werden
2. Höhere Gewalt umfasst auch Schäden am Schiff, aufgrund derer das Schiff nicht mehr für den vereinbarten Zweck verwendet werden kann und der Schaden nicht auf Umständen beruht, die der Beförderer hätte vorhersehen oder verhindern können.
3.Wenn der Kapitän der Ansicht ist, dass er angesichts der Wetterbedingungen, unabhängig davon, ob er mit der Art des Schiffes und der Gruppe der Passagiere kombiniert ist oder nicht, nicht für die Durchführung einer Reise verantwortlich ist, gilt dies auch als höhere Gewalt.
4. Nach Beendigung des Vertrages aus Gründen höherer Gewalt hat der Beförderer Anspruch auf Ersatz der ihm entstandenen Kosten, soweit diese entstanden sind, bevor die Situation höherer Gewalt zur Beendigung des Vertrages geführt hat, und soweit der Kunde dies tut Vorteile.

Artikel 12 - Klachten
1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse direct en zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de gezagvoerder, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden of wordt de klacht pas na de vaartocht ontdekt, dan dient de klacht schriftelijk of per e-mail en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na constatering ter kennis te worden gebracht van de vervoerder.
2.Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangt van de desbetreffende factuur, bij de vervoerder te worden ingediend.
3.Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
4.Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

Article 12 - Complaints
1. Complaints about the execution of the agreement must be reported immediately and as soon as possible to the captain on site, so that a solution can be found. If this does not lead to a satisfactory result or the complaint is only discovered after the sailing trip, the complaint must be notified to the carrier in writing or by e-mail and properly described and explained, within a reasonable time after discovery.
2. Complaints about invoices, preferably in writing and properly described and explained, must be submitted to the carrier within a reasonable time after receipt of the invoice concerned.
3. Failure to submit the complaint on time may result in the customer losing his rights in this regard, unless the exceeding of the term cannot reasonably be invoked against the consumer.
4. If it has become clear that the complaint cannot be resolved by mutual agreement, then there is a dispute.

Artikel 12 - Beschwerden
1. Beschwerden über die Ausführung der Vereinbarung müssen dem Kapitän vor Ort unverzüglich und so bald wie möglich gemeldet werden, damit eine Lösung gefunden werden kann. Wenn dies nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führt oder die Beschwerde erst nach dem Segeltörn entdeckt wird, muss die Beschwerde dem Beförderer schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt und innerhalb einer angemessenen Zeit nach ihrer Entdeckung ordnungsgemäß beschrieben und erklärt werden.
2. Reklamationen über Rechnungen, vorzugsweise schriftlich und ordnungsgemäß beschrieben und erläutert, müssen innerhalb einer angemessenen Frist nach Eingang der betreffenden Rechnung beim Spediteur eingereicht werden.
3. Wenn die Beschwerde nicht rechtzeitig eingereicht wird, kann dies dazu führen, dass der Kunde seine Rechte in dieser Angelegenheit verliert, es sei denn, die Überschreitung der Frist kann nicht vernünftigerweise gegen den Verbraucher geltend gemacht werden.
4. Wenn sich herausgestellt hat, dass die Beschwerde nicht einvernehmlich gelöst werden kann, liegt ein Streit vor.

Artikel 13 - Insolventie 
Dutch Paradise bv neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de klant niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van het bedrag van de vaartocht of, indien de vaartocht reeds ten dele zijn is voltooid, een evenredig deel daarvan. In voorkomende gevallen voorziet de ondernemer ook in de repatriëring van de klant en de gasten. 

Article 13 – Insolvency
Dutch paradise bv takes the measures necessary to ensure that, if he is unable or unable to fulfill his obligations towards the customer due to financial inability, he will ensure that his obligations are taken over by someone else or that the amount of the trip is reimbursed or, if the voyage has already been partially completed, a proportionate part thereof. Where appropriate, the entrepreneur also provides for the repatriation of the customer and guests.

Artikel 13 – Insolvenz
Dutch Paradise bv ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass er, wenn er aufgrund finanzieller Unfähigkeit seinen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden nicht nachkommen kann oder kann, dafür sorgt, dass seine Verpflichtungen von einer anderen Person übernommen werden oder dass der Betrag der Reise erstattet wird oder, wenn die Reise bereits teilweise abgeschlossen ist, einen angemessenen Teil davon. Gegebenenfalls sorgt der Unternehmer auch für die Rückführung des Kunden und der Gäste.

Artikel 14-Geschillen en forum keuze
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is

Article 14-Disputes and forum choice
Belgian law applies to all disputes relating to this agreement, unless other national law applies on the basis of mandatory rules

Artikel 14-Streitigkeiten und Wahl des Forums
Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung gilt belgisches Recht, es sei denn, auf der Grundlage verbindlicher Vorschriften gilt anderes nationales Recht

Artikel 15 - Voetnoot Fiets - Vaarvakanties   
Het reisaanbod is over het algemeen niet geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit,
 Maar ook niet fietsers zijn uiteraard hartelijk welkom
neem svp contact met Dutch Paradise op voor meer informatie. Alle services worden geleverd in de groep. De geschatte groepsgrootte is ongeveer gemiddeld tussen het minimum en maximumaantal deelnemers en varieert tussen 6 en 10 gasten. Het minimumaantal deelnemers is: 6 deelnemers. Maximaal 10 gasten. Laatste mogelijkheid tot intrekking / annulering van de reis door de reisorganisator bij het niet bereiken van het minimumaantal deelnemers is 21 dagen. De geplande route zoals vermeld in de brochure / aanbieding, kan door de gezagvoerder of Dutch Paradise altijd worden veranderd of aangepast door, vanwege weersomstandigheden - om veiligheidsredenen -, bv door stremmingen door Hoog of laag water - weg – fietspad - sluis en/of voor de veiligheid nodige scheepsreparaties , etc. Dit zonder enige financiële vergelijking.  Persoonlijke verzekeringen zijn niet inbegrepen. Een reis- en annuleringsverzekering is verplicht . Vraag na bij uw boeking kantoor / bank of uw verzekeringsspecialist.
Een Fietsverzekering voor onze huur e- bikes tegen fietsdefecten is inbegrepen in de forfaitaire vergoeding p.p.p.r. ( het eigen risico in deze fietsverzekering is 50 € ) voor elke schade . Diefstal van uw huur fiets is niet verzekerd.
De fiets / vaarroute wordt elke dag uitgelegd en besproken door een meertalige gids aan boord. Als u speciale verzoeken heeft,  vraagt ​​u ons dit dan , misschien dat we een oplossing hebben.

Article 14 - Footnote Boat and Bike Tours
The travel offer is generally not suitable for people with reduced mobility, but non-cyclists are of course also very welcome
please contact Dutch Paradise for more information. All services are provided in the group. The approximate group size is approximately average between the minimum and maximum number of participants and varies between 6 and 10 guests. The minimum number of participants is: 6 participants. Up to 10 guests. The last possibility for cancellation / cancellation of the trip by the tour operator if the minimum number of participants is not reached is 21 days. The planned route as stated in the brochure / offer can always be changed or modified by the captain or Dutch Paradise due to weather conditions - for safety reasons - eg due to obstructions by High or low water - road - cycle path - lock and / or for ship repairs required for safety, etc. without any financial comparison. Personal insurance is not included. Travel and cancellation insurance are mandatory. Check with your booking office / bank or your insurance specialist. Bicycle insurance for our rental e-bikes against bicycle defects is included in the flat-rate reimbursement p.p.p.r. (the deductible in this bicycle insurance is 50 €) for any damage. Theft of your rental bike is not insured. The Boat and Bike tour is explained and discussed every day by a multilingual Tourguide on board.  If you have special requests, please ask us, maybe we have a solution.

Artikel 14 - Fußnote Rad und Schiffsreisen
Das Reiseangebot ist in der Regel nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet,
und auch Nichtradfahrer sind natürlich herzlich willkommen
Bitte kontaktieren Sie Dutch Paradise für weitere Informationen. Alle Dienstleistungen werden in der Gruppe erbracht. Die ungefähre Gruppengröße liegt ungefähr im Durchschnitt zwischen der minimalen und maximalen Teilnehmerzahl und variiert zwischen 6 und 10 Gästen. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt: 6 Teilnehmer. Bis zu 10 Gäste. Die letzte Möglichkeit zur Stornierung / Stornierung der Reise durch den Reiseveranstalter, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, beträgt 21 Tage. Die in der Broschüre / im Angebot angegebene geplante Route kann vom Kapitän oder vom niederländischen Paradies aufgrund von Wetterbedingungen jederzeit geändert oder modifiziert werden - aus Sicherheitsgründen - z. B. aufgrund von Beschränkungen durch Hoch- oder Niedrigwasser - Straße - Radweg - Schleuse und/oder für Schiffsreparaturen aus Sicherheitsgründen usw. ohne finanziellen Vergleich erforderlich. Personenversicherung ist nicht inbegriffen. Eine Reise- und Stornoversicherung ist obligatorisch. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Buchungsbüro / Ihrer Bank oder Ihrem Versicherungsspezialisten.  Die Fahrradversicherung für unsere Miet- E-Bikes gegen Fahrradmängel ist in der pauschalen Bordkasse Beitrag  p.p.p.r. enthalten. (Der Selbstbehalt in dieser Fahrradversicherung beträgt 50 €) für eventuelle Schäden. Der Diebstahl Ihres Leihfahrrads ist nicht versichert. Die Rad und Schiffs tour wird täglich von einem mehrsprachigen tour Führer an Bord erklärt und besprochen. Wenn Sie spezielle Wünsche haben, fragen Sie uns bitte, vielleicht haben wir eine Lösung.

Deelname Vereisten: een E-bike / Pedelec is gemakkelijk te bedienen en zeer comfortabel. Er zijn geen speciale vereisten aan de conditie van de deelnemers van een Fiets Vaarvakantie . Maar men dient voldoende fietservaring en conditie hebben . De gekozen routes zijn over het algemeen eenvoudig en vlak - een paar lichte heuvels en /of stijgingen zijn niet uit te sluiten – De moeilijkheidsgraad is 1 tot 4. Op de schaal van 1 tot 10 .

Participation Requirements: An E-bike / Pedelec is easy to operate and very comfortable. There are no special requirements for the condition of the participants of a Cycling Holiday. But one must have sufficient cycling experience and fitness. The routes chosen are generally simple and flat - a few slight hills and / or climbs cannot be ruled out - The difficulty level is 1 to 4. On the scale of 1 to 10.

Teilnahmebedingungen:  Ein E-Bike / Pedelec ist einfach zu bedienen und sehr komfortabel. Es gibt keine besonderen Anforderungen an den Zustand der Teilnehmer eines Radurlaubs. Man muss aber über ausreichende Fahrraderfahrung und Fitness verfügen. Die gewählten Routen sind im Allgemeinen einfach und flach - einige leichte Hügel und / oder Anstiege können nicht ausgeschlossen werden - Der Schwierigkeitsgrad beträgt 1 bis 4. Auf der Skala von 1 bis 10.

All Translations by Google Translate
Dutch Paradise takes no responsibility for translation errors or ambiguity
Only the Dutch text is binding

Alle Übersetzungen sind von Google Translate
Dutch Paradise übernimmt keine Verantwortung für Übersetzungsfehler oder Unklarheiten 
Nur der niederländische Text ist verbindlich

Corona Protocol Hotel Yacht Miró*****       
Gentlemen Yacht since 1916

Translated BY Google Translate

Boat & e-Bike Tours  and River Cruise    Corona Protocol

Please Read the complete Corona protocol

Version: 2022 | Status: FINAL

The corona protocol for Boat and Bike  holidays and River Cruises  has been drawn up by the industry association BBZ in close consultation with the most important parties in this market segment. This protocol was subsequently coordinated with the Ministry of Public Health (VWS), the Ministry of Infrastructure and Water Management (I and W) and the Limburg safety regions in Belgium and the Netherlands. No objections were raised about structure and content.

1 What is a Bicycle, Boating holiday / River Cruise
Dutch Paradise is an established & specialized tour operator and charter company,
The Bicycle, Boating holidays and boat trips are organized. With the Hotel Yacht Miró. A Cycling and Boating Holiday is a holiday trip, where guests spend the night on a Hotel Yacht and participate in cycling trips every day. The ship serves as a Sailing hotel that accompanies guests throughout the journey. Breakfast takes place on board, lunch or dinner in a restaurant of your choice in a port or en route. Guests have the option to prepare and take a packed lunch at breakfast, on the road or for the evening bread. Our Bicycle Sailing holidays are carried out on a small passenger ship. Our ship Miró takes a maximum of 10 passengers. The ship has double cabins for two people, including a double bed + a private bathroom and suite with shower and toilet.

Guests undertake individual cycling tours. Detailed cycling maps, directions and a tour book are available for each cabin so that guests can find their way easily and independently and also cycle individually.

2 The health, safety and wellbeing of everyone on board is crucial
To ensure a safe journey / stay, the official rules regarding distance and hygiene are followed on board Miró. And we adhere as much as possible to the Corona protocol that on board the ship also applies to the documents of the European Commission (13-05-2020 / C (2021) 3251 final) "COVID-19. EU- Guidance for the leading resumption of tourism services and for health protocols in catering establishments. ”The rules on board are on the details of the Hotel Yacht Miró. Adapted moreover, the rules also depend on the guidelines of the authorities in the country in which the ship resides, additional measures can be taken If the guidelines change, the measures will be adapted accordingly

.Content:
• Before the trip
• Instruction / training of the crew
• Measures on board
• Organization of the company
• Procedure with Corona suspects of guests of crew members
• etc.

Before the start of the trip
Corona protocol will be communicated to all guests prior to travel. In writing through the office that booked the trip with Dutch Paradise. This By e-mail, at least 3 weeks before the start of the trip. Among other things, guests are advised that they are only welcome on board if they are healthy and have no symptoms suggestive of a corona infection. You will be asked to complete a short questionnaire in advance, which you must present at check-in. We also remind guests of their personal responsibility in advance. The email for the trip also contains the house rules. We also inform guests about the rules for wearing mouth masks in the country of residence and ask them to bring the masks themselves.

Dutch Paradise provides emergency mouth masks on the ship.
All crew / personnel must submit a health certificate before embarking on their maiden voyage.
3 instruction / training of the crew
Prior to the voyages, the shipping company organizes training on the Corona protocol for the crew. The following topics are covered during the training:
. Explanation and practice of additional hygiene measures such as additional cleaning of surfaces, door handles, displays (coffee machine), banisters, etc. |
Explanation and exercises about the distance rules in different situations: checking in, getting in and out, processes in the salon / restaurant, one-way traffic in the corridors and waiting areas.
Explanation and exercises on personal protective equipment for the crew.
Kitchen and cleaning staff should wear plastic gloves.
The gloves are replaced regularly.
Employees wear face masks wherever the distance of 1.5 meters cannot always be maintained (kitchen, table service, assistance when leaving the ship, etc.)
Explanation to the crew, how Covid 19 complaints can be recognized by guests or crew members and what action should be taken in this regard.
The crew sets a good example. No physical contact. Keep a distance of 1.5 m. If this is not possible
The crew sets a good example. No physical contact. Keep a distance of 1.5 m as much as possible. If this is not possible, mouth protection is worn.
Wash / disinfect hands regularly.
Cough and sneeze in the curvature of the arm.
Use tissue paper.
All crew members must provide a health certificate before their maiden voyage.
If one of the crew develops corona symptoms while traveling, they will immediately leave the ship and be replaced by another employee.
Measures on board
General extension of hygiene measures
Daily infrared temperature control for all passengers
Meeting with crew and guides:
What works and what can be improved?
. Hygiene rules for passengers in different languages ​​/ pictograms / "infographic" in all public areas.
Guests are regularly informed about the measures
Several times at the start of the trip, afterwards if necessary.
Fixed disinfection in the following places:
At the entrance to the ship, under surveillance
In the lounge / restaurant
Disinfectant soaps and disinfectants in all cabins,
Regular and visible disinfection of contact surfaces such as doorknobs, banisters, tables, reindeer, window sills, light switches, coffee machines, etc.
4. General measures to maintain sufficient distance
We Sail aboard Miró ***** with max. 10 guests 
As much space as possible is created on board for guests and staff.
Guests are not welcome in the wheelhouse
The staff also has their own private cabin
The Miró is a spacious Hotel Yacht ***** and sails in the Corona time with Max 10 guests
With active corona danger (see messages directions recommendations Safety region Limburg) on ​​our route with Max 6 Pers. there is so relatively much space
Walking routes on board are determined and determined together
As far as possible one-way traffic,
Distance markers are located at the necessary points (e.g. at the entrance - lounge, reception, etc.)
Less seats, more space in all rooms.
For each public space, the instruction explains how many people can be present at the same time.
5. General measures kitchen & Salon
Extra cleaning of the kitchen.
Service / operation as much as possible at the bar and table
As few crew members as possible in the kitchen.
No guests or suppliers in the kitchen or storage area
Personnel on board wear gloves and face masks when necessary
(if a distance of 1.5 m cannot be maintained).
Glasses, cutlery, etc. are always washed hot in the dishwasher.
The breakfast / possibly dinner and / or socializing in the salon and on the deck with appropriate distance
All day ventilation - 15 minute break between cleaning and ventilation shifts.
.The entire space and the deck is used + strict placement of the tables to allow a distance of up to 1.5 m.
Disposable napkins and disposable placemats are used.
6. Breakfast
Breakfast is discussed in advance and distributed to measure.
Choose as much as possible from different types of bread and toppings in individual portions and or packages. and so on.
Everything is served individually per person or possibly on a tray per pair
15 minute break between breakfast and tour, for cleaning and ventilation.
7. packed lunches
Guests make their own packed lunches for breakfast
The packed lunches are put together by the guests themselves, and packed at breakfast also applies here: limited but varying selections during the week.

8 Dinner / Lunch
Dinner or lunch is private and in the harbor restaurant - or via catering if required on board and at your choice.
. If dinner takes place on board, this will be agreed and discussed in advance |
As much cleaning and ventilation as possible. |
All meals are served individually and / or per 2 persons.
Dessert is served on deck if possible.
Table and / or Bar drinks are served or in the self-service / note yourself
Clear instructions on how to use the Bar
Surfaces are cleaned regularly
9. Ventilation
Ventilation takes place as often and as much as possible. During the daytime during the boat trip, and even when the guests are on the bike, all windows and doors are always open. This applies to all rooms. Even on changeover day, the cabins are ventilated as much as possible, both naturally and mechanically. Drinking water and air conditioning filters in general are regularly checked, cleaned and replaced.
10. Boarding and / disembarking
Organize check-in as best as possible and always keep a distance of 1.5 m.
Each guest presents the completed Covid 19 questionnaire, which is handed to him in advance by e-mail. / Sent
At check-in, each guest is asked to provide their contact details, so that in the event of an infection on board, contact with the authorities is possible up to 14 days after the end of the trip.
After the expiry of the 14 days, this data will be destroyed (according to GDPR)
The crew regularly cleans the handrails and makes them visible to guests
The crew and guide will wear gloves and face masks as needed
The crew and tour guides organize the moment when passengers leave the ship in such a way that there is sufficient distance.
The disembarkation of passengers is distributed as much as possible.
The crew and crew put the e-bikes ashore.
A distance of 1.5 meters is maintained.
Bring guests in accordance with 1.5 meters
After the crew and guides have moved the bicycles, the handles are disinfected. During the bike tour, guests are responsible for ensuring that the handles are clean.
When someone gets on board, the crew is always present to accompany the guests and store the bicycles. When all bicycles are in place, the handles are cleaned again by the crew and / or the guide
11 Organization of bicycle tours
. Guests are encouraged to drive individually.
The crew and guides clean the handles at the beginning and end of the day. In the rest of the time, each guest is responsible for it.
When cycling in a group, the so-called "corner system" ensures that the riders keep sufficient distance.
Avoid forming larger groups at attractions.
Procedure in the event of suspected Corona contamination of guests or crew members

The applicable regulations and reports are strictly complied with at the time of suspected contamination.
Miscellaneous Direct mooring next to other ships is avoided as much as possible.
1. Measures taken by our guests
A self-declaration regarding personal health and all personal contact with persons at risk must be made upon arrival. This 4-question questionnaire is sent with the travel documents and must be signed by each traveler and issued at check-in

 

Corona Questionnaire Hotel Yacht Miró *****

Name ………………………………………………………………………………………………… Nationality ………………

Phone number ……………………………………………………………………………………………………………………

Home address …………………………………………………………………………………… Postal code ………………………

1. Have you suffered in the last 48 hours prior to arrival or are you currently experiencing symptoms such as fever, cough, shortness of breath, breathing difficulties, diarrhea or vomiting? ……………………………………………………………

 2. Have you had direct contact with people infected with CoVID19 in the past 2 weeks? ……………………………………………………………………………………………………………….

3. In the past two weeks, have you had direct contact with people suspected of being quarantined because of CoVID19? ……………………………………….

4. Have you been in a country in the past 3 weeks for which a 14-day quarantine was required on return. ………………………………………………………………………………

If the 1st to 4th questions are answered with "yes", the Harbor physician and / or the local hospital will decide whether a trip without a CoVID19 test is possible.

If the 2nd or 3rd question is answered with "yes", a trip is unfortunately not possible.

If a guest cannot travel for any of these reasons, the full cancellation fee must be paid.

Have you become infected with CoVID19 or did you become ill with CoVID19 within 2 weeks after visiting or traveling with the Miró? You must immediately inform the captain of the Miró and / or Dutch Paradise by telephone and e-mail, so that we can immediately take preventive measures and take measures to inform all directly involved.

It is mandatory to wear a nose and mouth protection (mask or face shield) when boarding and when moving in public areas below deck - for example on the way from the cabin to the exit or to the salon. Once you are seated at the table in the saloon or on the open deck, it is no longer necessary to wear a mask.

Kanne / Riemst - Belgium –   Maastricht - Netherlands
Truthfully declared today  -  Date ……………………………………………….

Signature…………………………………………………. Please      hand in at check-in

logo garant    

Dutch Paradise is affiliated with STO Garant.
Guarantee scheme ”Travel money

The Barge and Bike Tours and charter offer is covered by the
STO Garant guarantee. 
You can find the conditions for this guarantee scheme on STO Garant'sWebsite.  
  Dutch Paradise Conditions & Prices

 

Contact Information

Contact :
Dutch Paradise - Boat & Bike Charters 
Holland - Belgium - France  - Germanie    
E-mail: info@Dutchparadise.Com
Web - Site WWW.Dutchparadise.Com 

Phone Booking Office : Hotel Yacht Miró.  00 31 (0) 653152840
Capt. Mps . Miró. direct - and Emergency Phone on tour
00 31 (0) 653152840  

Office Fleet Owner + 31 (0) 651416183 logo certo escrow

Veilig betalen - Safe payment

Locatie